Sü­rü­ji­siz ulag­la­ry iş­läp taý­ýar­la­mak­da we kä­mil­leş­dir­mek­de dün­ýä­niň öň­de­ba­ry­jy kom­pa­ni­ýa­la­ry öz a­ra­la­ryn­da bäs­leş­ýär­ler. Şeý­le kom­pa­ni­ýa­la­ryň bi­ri “Ford” ga­raň­ky­da-da öz ýo­lu­ny ta­pyp bil­ýän sü­rü­ji­siz ula­gy iş­läp taý­ýar­la­dy. Sü­rü­ji­siz ulag­lar dür­li ugur­lar­dan sy­nag­dan geç­me­li bol­ýar­lar. Şo­la­ryň bi­ri hem gi­je­si­ne ýol geç­mek. Ame­ri­kan kom­pa­ni­ýa­sy ýan­war aýyn­da şeý­le ula­gyň üs­tün­de iş­le­ýän­dik­le­ri­ni mä­lim edip­di. Kom­pa­ni­ýa­nyň sü­rü­ji­siz ula­gy ga­raň­ky­da çy­ra­sy­ny ýak­maz­dan, öz ug­ru­ny ta­pyp bil­ýär. Kom­pa­ni­ýa bu ula­gyň sy­nag­dan geç­ýän ma­ha­ly dü­şü­ri­len ýaz­gy­la­ry­ny ýaý­rat­dy. Bu sy­nag di­ňe sü­rü­ji­siz ulag­la­ra däl, eý­sem, haý­sy­dyr bir nä­saz­lyk ýü­ze çy­kan ma­ha­ly sü­rü­ji­niň ýo­lu­ny do­wam edip bil­jek­di­gi­ni gör­kez­mek­den yba­rat.