Hy­ta­ýyň “Hua­wei” kom­pa­ni­ýa­sy “Me­dia­Pad T2” at­ly tä­ze plan­şe­ti­ni res­mi ýag­daý­da ta­nyş­dyr­dy. “And­ro­id” ama­ly ul­gam­ly en­ja­ma “Qualcomm” kom­pa­ni­ýa­sy­nyň “Snapd­ra­gon 616” mik­rop­ro­ses­so­ry otur­dy­lyp­dyr. Plan­şe­tiň RAM-y 2 GB, iç­ki ýa­dy 16 GB.  10,1 dýuým ulu­ly­gyn­da­ky ek­ra­ny­nyň du­ru­ly­gy 1920×1200 pik­sel.  “And­ro­id 5,1” ama­ly ul­gam­ly en­ja­myň LED çy­ra­ly we aw­to­fo­kus hä­si­ýet­li 8 MP-lik yz­ky ka­me­ra­sy bar. Onuň öň­ki ka­me­ra­sy 2 MP. Ulu­ly­gy 259,1×156,4×8,5 mm bo­lan en­ja­myň ag­ra­my 495 gram. Onuň ha­çan sa­tu­wa çykaryl­jak­dy­gy we ba­ha­sy ba­ra­da mag­lu­mat be­ril­me­di.