Eý­ran Ys­lam Res­pub­li­ka­sy­nyň hö­kü­me­ti hä­zir­ki wagt­da he­re­ket ed­ýän pul bir­li­gi bo­lan ria­ly tü­men bi­len ça­lyş­mak ba­ra­da­ky çöz­gü­di tas­syk­la­dy. Bu ba­ra­da Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň sek­re­ta­ry Moh­sen Ha­ji Mir­zae ha­bar ber­ýär. Met­bu­ga­tyň ýazmagyna görä, bu çöz­güt pul ha­sap­la­şyk­la­ry­nyň aň­sat­laş­dy­ryl­ma­gy­na gö­nük­di­ri­len­dir. Şeý­le­lik­de, 1 tü­men 10 ria­la deň bo­lar. Ba­ha­la­ry gör­kez­ýän san­lar­da bir nol aý­ryl­ýar.
Tä­ze pul bir­li­gi­ni do­la­ny­şy­ga gi­riz­mek meselesi ýur­duň hö­kü­me­ti­niň yk­dy­sa­dy to­pa­ry ta­ra­pyn­dan 6 aýyň do­wa­myn­da öw­re­nil­di. Ýur­duň Mer­ke­zi ban­ky ta­ra­pyn­da pul re­for­ma­sy ba­ra­da­ky tas­la­ma 2016-njy ýy­lyň no­ýabr aýyn­da Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň ga­ra­ma­gy­na hö­dür­le­nip­di. Tü­men mun­dan ozal hem ula­nyl­ýan pul bir­li­gi­dir. 1932-nji ýy­la çen­li ýurt­da tü­men he­re­ket ed­ýär­di. Soň­ra ri­al bi­len çal­şyl­dy we hä­zir ýe­ne-de öň­kü­li­gi­ne gaý­dyp ge­lin­di.
Soň­ky ýyl­lar­da inf­la­si­ýa­nyň ne­ti­je­sin­de, ri­al gör­ne­tin gym­ma­ty­ny ga­çyr­dy. Hä­zir­ki wagt­da Eý­ra­nyň alyş-ça­lyş no­kat­la­ryn­da 1 ame­ri­kan dol­la­ry 39 müň ria­la deň­dir, in­di bol­sa, 3,9 müň tü­men bo­lar.