Kolumbiýada ýaşaýan Edward Nino Hernandeziň boýy 72,10 santimetr. Köp adam Ginnesiň Rekordlar kitabyna dürli ukyplary bilen girýän bolsa, käbirleri dogabitdi häsiýeti bilen adyny ýazdyrýar. Hernandez hem şeýle. Ol bu kitaba dünýäniň iň kelte adamy hökmünde ikinji gezek girizildi. Hernandeze degişli şahadatnamany rekordlar kitabyny Latyn Amerika ýurtlary boýunça wekili Nataliýa Ramirez gowşurdy. 1986-njy ýylda dünýä inen Hernandez 4 ýaşyna çenli beýleki deň-duşlary ýaly ösüpdir. Ondan soňra onuň boýy ösmändir.