36.9 C
Ashgabat

Bildirişler

Döwlet çeperçilik akademiýasynda uçurymlarynyň we talyp ýaşlarynyň döredijilik sergisi geçiriler

1-nji de­kabr­da Türk­me­nis­ta­nyň Döw­let çe­per­çi­lik aka­de­mi­ýa­sy­nyň Ser­gi­ler ja­ýyn­da bu ýo­ka­ry okuw mek­de­biň uçu­rym­la­ry­nyň we ta­lyp ýaş­la­ry­nyň «Ar­ka­dag Ser­dar­ly bag­ty­ýar ýaş­lar ýy­ly­nyň gu­jur­ly ýaş­la­ry —...

Ýurdumyzyň teatrlarynda 1 – 3-nji dekabr aralygynda görkeziljek sahna oýunlary

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş akademiki drama teatry 02.12.2023ý. «Syrly sandyk» 19:00 03.12.2023ý. «Hazyna» 19:00 Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatry 02.12.2023ý. «Demir aýal» 19:00 03.12.2023ý. «Toýmuza...

Aşgabatda Daňatar Hydyrowyň eserlerinden düzülen konsert geçiriler

2-nji de­kabr­da Türk­me­nis­ta­nyň Bi­ta­rap­ly­gy­nyň 28 ýyl­ly­gy hem-de Hal­ka­ra Bi­ta­rap­lyk gü­ni my­na­sy­bet­li Türk­me­nis­ta­nyň halk ar­tis­ti Da­ňa­tar Hy­dy­ro­wyň eser­le­rin­den dü­zü­len kon­sert ge­çi­ri­ler. Kon­sert Ma­ýa Ku­ly­ýe­wa adyn­da­ky Türk­men...

Türkmen telekeçileri Özbegistanda geçiriljek halkara sergilere çagyrylýar

Türk­me­nis­ta­nyň Se­na­gat­çy­lar we te­le­ke­çi­ler bir­leş­me­si­niň ag­za­la­ry Öz­be­gis­tan Res­pub­li­ka­sy­nyň Sa­mar­kant şä­he­rin­de ge­çi­ril­jek şu aşak­da gör­ke­zi­len hal­ka­ra ser­gi­le­re gat­naş­ma­ga ça­gy­ryl­ýar: 2024-nji ýy­lyň 20-24-nji few­ra­ly ara­ly­gyn­da “Ag­ro Pro...

Aşgabatda nusgawy aýdymdyr sazlaryň konserti geçiriler

16-njy de­kabr­da Aş­ga­bat şä­he­ri­niň ýa­şaý­jy­la­ry we myh­man­la­ry üçin nus­ga­wy aý­dym­dyr saz­la­ryň kon­ser­ti ge­çi­ri­ler. Kon­sert «Türk­me­nis­tan» ki­no­kon­sert mer­ke­zin­de gu­ra­lar. Kon­ser­tiň do­wa­myn­da Türk­me­nis­ta­nyň halk ar­tis­ti Gül­nar Nu­ry­ýe­wa,...

Bilelikdäki amerikan-türkmen konsertleri geçiriler

ABŞ-nyň Türk­me­nis­tan­da­ky Il­çi­ha­na­sy 3-15-nji de­kabr ara­ly­gyn­da Ame­ri­kan sun­gat iş­gär­le­ri Keýt Bass bi­len Äron Ýa­ňyň Türk­me­nis­ta­na ýe­ne bir sa­par et­jek­di­gi­ni ha­bar ber­ýär. Bass bi­len Ýaň...

Aşgabatda Balkan welaýatynyň sungat ussatlarynyň köpçülikleýin sergisi geçiriler

28-nji no­ýabr­da Türk­me­nis­ta­nyň Çe­per­çi­lik ser­gi­ler mü­dir­li­gi­niň şe­kil­len­di­riş sun­ga­ty­nyň ser­gi mer­ke­zin­de Bal­kan we­la­ýa­ty­nyň sun­gat us­sat­la­ry­nyň köp­çü­lik­le­ýin ser­gi­si açy­lar. Ser­gi­de su­rat­keş­le­riň 300-e go­laý tä­ze ese­ri bo­lar. Ser­gi...

Türkmen milli konserwatoriýasynda A.Haçaturýanyň 120 ýyllygy mynasybetli konsert geçiriler

1-nji de­kabr­da Ma­ýa Ku­ly­ýe­wa adyn­da­ky Türk­men mil­li kon­ser­wa­to­ri­ýa­syn­da meş­hur kom­po­zi­tor Aram Ha­ça­tur­ýa­nyň 120 ýyl­ly­gy my­na­sy­bet­li kon­sert ge­çi­ri­ler. Şol gün sa­gat 18:30-da kon­ser­wa­to­ri­ýa­nyň uly za­lyn­da...

Dünýädäki syýahatçylyk agentlikleri “Türkmenistan” awiakompaniýasynyň biletlerini kod arkaly satyn alyp bilerler

“Türkmenistan” Germaniýanyň “Hahn Air” awiakompaniýasynyň iň öňdebaryjy hyzmatdaşlarynyň sanawyna girdi. Indi dünýädäki syýahatçylyk agentlikleri “Hahn Air Systems H1” kody boýunça “Global Distribution System” (GDS)...

Kuraş boýunça dünýä çempionatynyň tutluşyklaryna nirede tomaşa edip bolar?

Aşgabatda Kuraş boýunça dünýä çempionatynyň dabaraly açylyşyna soňky taýýarlyklar tamamlanyp barýar. Bu dünýä çempionaty baradaky zerur maglumatlary siziň dykgatyňyza ýetirýäris. Açylyş dabarasy haçan bolar? Kuraş boýunça...

Paýtagtymyzda Heýdar Aliýewiň doglan gününiň 100 ýyllygy mynasybetli konsert geçiriler

Türk­me­nis­ta­nyň Döw­let me­de­ni­ýet mer­ke­zi­niň Mu­kam­lar köş­gün­de Azer­baý­jan Res­pub­li­ka­sy­nyň Türk­me­nis­tan­da­ky il­çi­ha­na­sy­nyň Türk­me­nis­ta­nyň Me­de­ni­ýet mi­nistr­li­gi bi­len bi­le­lik­de gu­ra­ma­gyn­da azer­baý­jan hal­ky­nyň umu­my­mil­li li­de­ri Heý­dar Ali­ýe­wiň dog­lan gü­nü­niň...

Aşgabatda Mähri Pirgulyýewanyň konserti geçiriler

25-nji no­ýabr­da türk­men est­ra­da­sy­nyň gör­nük­li we­ki­li, ýyl­dyz aý­dym­çy Mäh­ri Pir­gu­ly­ýe­wa­nyň kon­ser­ti ge­çi­ri­ler. Aş­ga­bat şä­he­ri­niň ýa­şaý­jy­la­ry we myh­man­la­ry üçin kon­ser­tiň do­wa­myn­da diň­leý­ji­le­riň ýü­re­gin­de orun alan...

Kuraş boýunça XIV Dünýä çempionatynyň gollanmasy

Mä­lim bol­şy ýa­ly, 23-nji no­ýabr­dan 28-nji no­ýabr ara­ly­gyn­da paý­tag­ty­myz­da­ky Olim­pi­ýa şä­her­ji­gi­niň sö­weş sun­ga­ty top­lu­myn­da Ku­raş bo­ýun­ça Dün­ýä çem­pio­na­ty ge­çi­ri­ler. 14-nji ge­zek ge­çi­ril­ýän hal­ka­ra sport...

Ýurdumyzyň teatrlarynda 24–26-njy noýabry aralygynda görkeziljek sahna oýunlary

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş akademiki drama teatry 25.11.2023ý. «Saňa ýalan maňa çyn» sagat 19:00 26.11.2023ý. «Giýewleriň bäsleşigi» sagat 19:00 Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama...

Aşgabatda Kuraş boýunça Dünýä çempionaty üçin petek satuwy başlandy

Uly göw­rüm­li sport çä­re­si, Ku­raş bo­ýun­ça Dün­ýä çem­pio­na­ty 23-nji no­ýabr­dan 28-nji no­ýabr ara­ly­gyn­da paý­tag­ty­myz­da Olim­pi­ýa şä­her­jigi­niň sö­weş sun­ga­ty top­lu­myn­da ge­çi­ri­ler. Bu uly çä­rä­niň pe­tek­le­ri...

«TechGirls» maksatnamasyna gatnaşmak üçin arzalar kabul edilýär

ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasy 15—17 ýaş aralygyndaky gyzlary «TechGirls» maksatnamasyna gatnaşmaga çagyrylýandygy barada habar berdi. «TechGirls» gyzlary ylym, tehnologiýa, bilim we matematika (STEM) ugurlarynda ýokary bilim...

Russiýa Federasiýasynyň çägine haryt girizmek üçin “Dogruçyl belgi” kanuny güýje girdi

2023-nji ýylyň 1-nji sentýabryndan başlap Russiýa Federasiýasynyň çägine käbir harytlary getirmek üçin hökmany “Dogruçyl belgi” («Честный знак») belgisi bilen belgilenmegi barada kanun güýje girdi. Hökmany...

Türkmenistanyň halk artisti Züleýha Kakaýewanyň konserti

Türk­me­nis­ta­nyň halk ar­tis­ti Zü­leý­ha Ka­ka­ýe­wa Aş­ga­bat şä­he­ri­niň ýa­şaý­jy­la­ry­ny we myh­man­la­ry­ny şu ýy­lyň 24-nji no­ýab­ryn­da ge­çi­ril­jek kon­ser­ti­ne to­ma­şa et­mä­ge ça­gyr­ýar. Ze­nan aý­dym­çy kon­ser­tiň do­wa­myn­da diň­leý­ji­le­riň...

“Agro-Pak Türkmenistan — 2023” atly halkara sergi geçiriler

17-nji no­ýabr­da ge­çi­ri­len Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň san­ly ul­gam ar­ka­ly mej­li­sin­de Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň orun­ba­sa­ry B.At­da­ýew şu ýy­lyň 28 — 30-njy no­ýab­ry ara­ly­gyn­da ge­çi­ril­me­gi me­ýil­leş­di­ri­len “Ag­ro-Pak...

USAID-iň YDA Taslamasy «TechYouth Bootcamp» maksatnamasynyň çäklerinde hyzmatdaşlyga çagyrýar

USAID-iň Häzirki zaman hünärleri ösdürmek taslamasy (YDA) Türkmenistanda işleýän okuw merkezleri, kadrlar agentlikleri, konsalting kompaniýalary we beýleki kompaniýalary “TechYouth Bootcamp” maksatnamasyny Aşgabatda we welaýatlarda...