Eýran Yslam Respublikasynyň Yspyhan şäherinde “SITEX2024” atly 16-njy Halkara dokma sergisi geçirilýär. Sergi şu ýylyň 4-7-nji iýuly aralygynda guralar. Sergä gatnaşmak, şeýle-de gelip görmek isleýänler üçin guraýjylar tarapyndan dürli ýeňillikler hem göz öňünde tutulýar.
Gyzyklanma bildirýänler Eýran Yslam Respublikasynyň Mary şäherindäki Baş konsullygyna ýüz tutup bilerler.
Telefon belgiler:
Baş konsullyk: +99352260231
Guraýjylar: +989129472567 / +989129479265
Çeşme: tstb.gov.tm