Öz­be­gis­ta­nyň Sa­mar­kant şä­he­ri­ne «2024-nji ýyl­da GDA-nyň me­de­ni paý­tag­ty» di­ýen at be­ril­di. Me­de­ni çä­rä­niň açy­lyş da­ba­ra­sy Ha­mid Alim­jan adyn­da­ky Sa­mar­kan­dyň saz­ly dra­ma te­at­ryn­da ge­çi­ril­di. Şeý­le­lik­de, 2024-nji ýyl­da Sa­mar­kant şä­he­ri GDA ýurt­la­ry­nyň me­de­ni­ýet we sun­gat iş­gär­le­ri­niň üns mer­ke­zi­ne öw­rü­ler. Mak­sat­na­ma­nyň çäk­le­rin­de dö­re­di­ji­lik du­şu­şyk­la­ry, gast­rol­lar, alym­la­ryň we tür­gen­le­riň çy­kyş­la­ry, wer­ni­saž­lar we ser­gi­ler me­ýil­leş­di­ril­ýär.
Sa­mar­kant GDA-nyň me­de­ni paý­tag­ty es­ta­fe­ta­sy­ny Sankt-Pe­ter­burg­dan ka­bul et­di. «Ar­ka­la­şy­gyň me­de­ni paý­tagt­la­ry» mak­sat­na­ma­sy 2010-njy ýyl­dan bä­ri dur­mu­şa ge­çi­ril­ýär, her ýyl bu hor­mat­ly at GDA-nyň düzümindäki şä­her­le­ri­ň bi­ri­ne be­ril­ýär.

Baý­ram­mu­ham­met GO­ŞU­NOW,
Türk­men döw­let ma­li­ýe ins­ti­tu­ty­nyň ta­ly­by.