De­mir­ga­zyk Ame­ri­ka­da il­kin­ji do­ly Gün tu­tul­ma­ ha­dy­sa­sy bol­dy. Bu tä­sin ha­dy­sa Mek­si­ka­da, ABŞ-da we Ka­na­da­da mil­li­on­lar­ça adam to­ma­şa et­di. Ast­ro­no­mik ha­dy­sa­ny has go­wy gör­mek üçin ga­ra äý­nek, te­les­kop­ we dür­bi ýa­ly en­jam­lar­dan peý­da­lanyl­dy. Gü­nüň do­ly tu­tul­ma­sy uzyn­ly­gy 6 müň 437 ki­lo­metr, ini 186 ki­lo­metr ara­lyk­da je­mi 44 mil­li­on ila­tyň ýa­şa­ýan ýe­rin­de bo­lup geç­di. Mek­si­ka­nyň Ma­zat­lan şä­he­rin­de ýer­li wagt bi­len 11:07-de baş­lan ha­dy­sa ABŞ-nyň de­mir­ga­zyk-gün­do­gar ta­ra­py bi­len süý­şüp, 17:16-da Ka­na­da­da ta­mam­lan­dy.
Aýyň Ýer bi­len Gü­nüň ara­sy­na gir­me­gi ne­ti­je­sin­de eme­le gel­ýän bu ast­ro­no­mik ha­dy­sa örän seý­rek bol­ýar. Gün tu­tu­lyp baş­la­nyn­da ýa­rym Aý şe­kil­li bol­ýar. Aý Gü­nüň öňü­ni do­ly ýa­pa­nyn­da ol hal­ka şek­ilin­de bo­lup gö­rün­ýär. Ha­dy­sa­nyň bo­lup geç­ýän ug­ru­nyň mer­ke­zin­de Aý Gü­nüň öňü­ni 4 mi­nut 28 se­kunt­lap ýap­dy.

Gül­sol­tan AŞYR­DUR­DY­ÝE­WA,
Aş­ga­bat şä­he­ri­ndäki ýö­ri­te­leş­di­ri­len 76-njy or­ta mek­de­bi­ň mü­di­riniň okuw iş­le­ri bo­ýun­ça orun­ba­sa­ry.