Birleşen Arap Emirlikleriniň paýtagtyndaky ýangyç beketleriň birinde ýangyç guýýan robot peýda boldy. Emeli aňly enjamy ýerli inženerleriň biri oýlap tapdy. Ol häzir synagdan geçirilýär. Ýörite wideokameralar we hereket duýduryjylary bilen enjamlaşdyrylan bu robot ulaga adamyň kömegi bolmazdan, ýangyç guýýar hem-de ýangyjyň dökülmeginiň öňüni alýar. Enjamy işläp taýýarlanlaryň sözlerine görä, täze tehnologiýa ýangyç guýmak işlerini tizleşdirmäge hem-de awtoulag eýeleriniň garaşmagyny azaltmaga mümkinçilik berer.