Soň­ky ýyl­lar­da kli­ma­tyň üýt­ge­me­gi bi­len dün­ýä­de aşa so­wuk we aşa ys­sy ho­wa de­re­je­le­ri ha­sa­ba alyn­ýar. Ho­wa­nyň gyz­gyn­ly­gy­nyň güýç­len­me­gi bi­len adam­lar­da ys­gyn­syz­lyk, iş­dä­siz­lik, huş­dan git­me, ba­şaý­lan­ma, Gün ur­ma ýa­ly ala­mat­lar ýü­ze çy­kyp bil­ýär. Gün şöh­le­si­niň içiň­den ge­çip bar­ýan how­ry sag­lyk üçin zy­ýan­ly bo­lup, aşa gyz­gyn­lyk­dan go­ran­mak üçin bir­nä­çe şert­le­ri ber­jaý et­me­li.
Sal­kyn­ly­gy sak­la­mak. To­mus pas­lyn­da açyk reňk­li, ýe­ňil we ýum­şak egin-eşik­le­ri geý­me­li. Bu be­de­ni sal­kyn sak­la­ma­gyň bir usu­ly­dyr. Ga­ly­ber­se-de, öý­de we iş otag­la­ryn­da ho­wa­nyň gyz­gyn­ly­gy­na la­ýyk­lyk­da ser­gin­le­di­ji­ni iş­let­me­li. Em­ma ser­gin­le­di­ji ula­ny­lan­da her 2-3 sa­gat­dan öçü­ri­lip, 10-15 mi­nut ho­wa çal­şan­dan soň gaý­ta­dan iş­ledil­me­li. Ho­wa­nyň gyz­gyn­ly­gy­na ga­ra­maz­dan ser­gin­le­di­ji­niň gö­ni ga­ba­dyn­da otur­mak ýa-da ýat­mak, su­wa dü­şüp ser­gin­le­di­ji­li ota­ga gir­mek mas­la­hat be­ril­me­ýär. Her gün pol­la­ry çyg­ly es­gi bi­len sü­pü­rip çyk­mak hem öýi sal­kyn sak­la­ma­ga ýar­dam ed­ýär.
Ýe­ter­lik suw iç­mek. Aşa ys­sy gün­ler­de aras­sa­la­nan agyz su­wu­ny ýa­nyň­dan goý­ma­ly däl. Be­de­niň bio­lo­gik ýag­da­ýy­na gö­rä her gün ýe­ter­lik de­re­je­de suw iç­me­li. To­mus pas­lyn­da be­de­niň suw­suz­ly­gy­ny mi­we şer­bet­le­ri, gök çaý, aý­ran ýa­ly te­bi­gy içim­lik­ler bi­len hem gan­dy­ryp bol­ýar. Kon­sen­tir­le­nen we gaz­lan­dy­ry­lan içim­lik­ler bi­len suw­suz­ly­gy­ňy gan­dyr­mak mas­la­hat be­ril­me­ýär.
Aý­ra­tyn me­ýil­na­ma düz­mek. Gyş, ýaz we güýz pa­syl­la­ryn­da ada­ty gün ter­ti­bi­ni ýö­re­dip bo­lar. Em­ma to­mus pas­ly üçin her kim iş we dur­muş de­re­je­si­ne gö­rä aý­ra­tyn me­ýil­na­ma düz­me­li. My­sal üçin, sport maşk­la­ry­ny azaldyp, salkynda tür­gen­leş­mek; meý­dan iş­le­ri­ni ir­räk tu­rup dyn­mak we gü­nor­ta­ny­na öý­den çyk­maz­lyk; bi­tir­me­li mö­hüm iş­le­ri­ňi sal­kyn­da ýe­ri­ne ýe­ti­rip, gün­di­zi­ne dynç al­mak we ş.m.
Ho­wa mag­lu­ma­ty bi­len ta­nyş­mak. Ho­wa mag­lu­ma­ty bi­len her gün tan­şyp dur­ma­ly. Iş­le­ri­ňi ho­wa­nyň ýag­da­ýy­na gö­rä saz­lap, aşa gyz­gyn­da öý­den çyk­maz­ly­ga en­dik et­me­li.
Aý­ra­tyn ideg et­me­li. Ys­sy ho­wa uly ýaş­ly adam­la­ra, bä­bek­le­re we ça­ga­la­ra has ýi­ti tä­sir ed­ýär hem-de sag­lyk bi­len bag­ly kä­bir tö­wek­gel­çi­li­gi dö­re­dip bil­ýär. Şol se­bäp­li to­mus pas­ly­nyň do­wam ed­ýän gün­le­rin­de bä­bek­le­re, ça­ga­la­ra we uly ýaş­ly adam­la­ra ho­wa sal­kyn­lan­da da­şa­ry çyk­mak mas­la­hat be­ril­ýär. Olar ýo­ka­ry tem­pe­ra­tu­ra çy­dam­syz bo­lup, aý­ra­tyn ideg ze­rur bo­lup dur­ýar.
To­mus pas­ly­nyň do­wam ed­ýän gün­le­rin­de ça­ga­lar iý­mit­len­di­ri­len­de kä­bir ýag­daý­la­ry göz öňün­de tut­ma­ly. Şeý­le hem tiz taý­ýar bol­ýan hem-de gap­la­nan iý­mit­ler bi­len ça­ga­la­ry na­har­la­ma­ly däl. Ys­sy ho­wa­da bä­bek­le­re we ça­ga­la­ra ýe­ňil we açyk reňk­li egin-eşik­le­ri geý­dir­me­li. Kör­pe­je­ler aras­sa ho­wa çy­ka­ry­lan­da ýa­ny bi­len hök­ma­ny ýagdaýda suw al­ma­ly. Ho­wa­nyň gyz­gyn gün­le­rin­de bä­be­gi ýa-da ça­ga­ny aw­tou­lag­da ýe­ke go­ýup git­me­li däl. «Der­rew ge­le­rin» di­ýen pi­kir bi­len edil­ýän bu ýal­ňyş­lyk dür­li nog­san­lyk­la­ra ge­ti­rip bil­ýär.