Ame­ri­ka­nyň beýs­bol li­ga­sy­nyň (MLB) we­ki­li «Los An­je­les Dod­jers» to­pa­ry öz oýun­çy­sy Mu­ki Betts bi­len şert­na­ma­sy­ny tä­ze­le­di. 27 ýaş­ly oýun­çy 12 ýyl­lyk şert­na­ma bag­laş­dy. Mu­ki Betts şol şert­na­ma bo­ýun­ça 365 mil­li­on dol­lar hak alar. Betts 2018-nji ýyl­da «Red Soks» to­pa­ryn­dan «Los An­je­les Dod­jer­se» trans­fer bo­lup­dy. Şeý­le­lik­de, Betts MLB-niň ta­ry­hyn­da­ iň gym­mat şert­na­ma gol çe­ken 2-nji beýs­bol­çy bol­dy. On­dan öň­de ge­çen ýyl «Los An­je­les An­jels» to­pa­ry bi­len 426,5 mil­li­on dol­lar­lyk şert­na­ma bag­la­şan Maýk Trout bar.