Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda metbugat neşirleri hem elektron dolanşygyna geçýär. Ýurdymyzdaky islendik gazet-žurnallara elektron abuna ýazylmaga mümkinçilik döredildi. Munuň özi islendik gazet-žurnallary ykjam el telefonlaryň, kompýuteriň üsti bilen okamaga, günübirn bolup geçýän täzeliklerdir hoş habarlary gyzgyny bilen tanyşmaga mümkinçilik berýär. Şu günler 2021-nji ýylyň  birinji ýarym ýyllygy üçin abuna ýazylşygy başlandy. Abuna ýazylşygy döwründe biz talyp ýaşlar hem ýurdymyzdaky beýleki gazet-žurnallar bilen bir hatarda “Zaman Türkmenistan” gazetine uly höwes bilen ýazylýarys. Gazet sahypalarynda dürli mowzuklarda juda täsirli özüne çekiji makalalar yzygiderli çap edilýär. Diňe bir ýurdumyzda bolup geçýän wakalar, şanly seneler bilen däl-de, eýsem dünýä täzelikleri bilen tanyşmak mümkin. Gazetdäki dünýäniň aýdym-saz, kinofilm, sport äleminde gyzykly maglumatlar öziniň täsirliligi bilen aýratyn tapawutlanýar. Körpeje jigilerimiz üçin berilýän dürli oýunlar, tapmaçadyr, gyzykly oýunlar Watanymyzyň ertirki eýeleri  bolan ýaş nesillerimiziň aň paýhasyny ýitileşdirmekde örän peýdaly. Şonuň ýaly-da, gazetde kraswordlar, skanwordlar, dünýä täsinlikleri, Ginnesiň rekordlar kitabyna girizilen täsinlikler dynç alyş wagtyny gyzykly we mazmunly geçirmäge ýardam edýär.

Gadyrly okyjylar! Elektron abuna ýazylşygy dowam edýär. “Zaman Türkmenistan” gazetine abuna ýazylmaga çagyrýaryn. Çünki gazetiň her bir sanynda hemmelere ýaraýan, peýdaly, biri-birinden täsirli makalalar, täzelikler yzgiderli çap edilýär.

Mähri Abaýewa,

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň talyby.