Ilan Maskyň ýolbaşçylyk edýän “SpaceX” kompaniýasynyň Ýer ýüzüni internet bilen üpjün etmedi maksat edinýän “Starlink” taslamasynyň çäklerinde kosmosa uçuran emeli hemralarynyň sany müňe golaýlaýar. Kompaniýa bu taslamany durmuşa geçirmek üçin adatça, her gezekde kiçi göwrümli 60 hemrany kosmosa iberýär. 20-nji ýanwarda hem 60 emeli hemra kosmosa uçuryldy. 24-nji ýanwarda kompaniýanyň ýene bir raketasy kosmosa uçuryldy. Rekord derejede – 143 emeli hemrany kosmosa çykaran raketa “Starlink” taslamasyna degişli 10 hemrany hem alyp gitdi. Şeýlelikde, bu taslamanyň çäklerinde orbita çykarylan enjamlaryň sany 960-a ýetdi. “Falcon 9” raketalary häzire çenli “Starlink” taslamasynyň çäklerinde jemi 17 uçuşy amala aşyrdy. “Starlink” taslamasynyň çäklerinde medeni zolakdan uzak ýerleriň arzan bahaly internet bilen üpjün edilmegi göz öňünde tutulýar. Taslamanyň çäklerinde jemi 1 440 emeli hemranyň işjeňleşdirilmegi göz öňünde tutulýar.

Emeli hemralaryň köp bolmagy kosmosy öwrenýän astronomlaryň olary beýleki asman jisimleri bilen garyşdyrmagyna sebäp bolup biler. Munuň öňüni almak üçin ýagtylygy azaldýan “DarkSat” atly “saýawanlar” bilen örtülýär.