Futbol janköýerleriniň iň söýgüli ýaryşy UEFA Çempionlar ligasy täze formatda, täze görnüşde geçiriler. Bu barada UEFA häzirki wagtda gyzgalaňly iş alyp barýar. UEFA-nyň täze formaty 55 ýurduň futbol federasiýasy bilen maslahatlaşyp olaryň hem ykrar etmeginden soň tassyklamagyna garaşylýar. Eger makullanan ýagdaýynda Çempionlar ligasy 2024-nji ýyldan başlap, täze usulda geçirilip başlanar. Eýsem täze format nähili bolar? Geliň sowalyň jogabyny öwreneliň.

32 däl, 36 klub gatnaşar

Täze formatda ilki bilen çykyş etjek klublaryň sany 32-den 36-a çykar. Bu bolsa duşuşyklaryň sanynyň has-da köpeljekdigini görkezýär. Her klubuň toparçadaky geçirjek duşuşygy 6-dan 10-a çykar. Nusgawy formata öwrülen 4 klubdan ybarat 8 toparçanyň deregine toparlar 9 kluby 4 toparça bölüner.

Duşuşyklaryň sany häzirkiden 100 oýun artar

Şweýsariýa sistemasy ady bilen meşhur bu ulgamda sentýabr–dekabr toparça tapgyrynda duşuşyklar 10 hepdede tamamlanar (ozal 6 hepdede). Şeýle-de duşuşyklaryň sany hem 96 däl-de 180 bolar. Bu bolsa Çempionlar ligasynda 1 möwsümde 125 duşuşygyň üstüne ýene-de 100 duşuşyk goşular diýmekdir we janköýerler bir möwsümde 225 oýna tomaşa ederler.

Toparçalardaky oýunlardan soň, umumy sanawda öňdäki 8 orny eýelän klublar 1/8 finala, galan 8 topar bolsa, pleý-offdan soň 2-nji tapgyra adyny ýazdyrar. Galan 8 topar 9-16-njy orny eýelänler bilen 16-24-nji ýeri eýelänleriň arasynda oýnalar.

Häzirki wagtda dürli tapgyrlardaky saýlama oýunlaryndan soň 32 klubuň gatnaşýan ýaryşynda 2024-nji ýyldan soň goşuljak täze 4 klubuň nähili gatnaşjakdygy welin, şu wagt belli däl.