Ýewropanyň Merkezi bankynyň öňki başlygy Mario Draginiň ýolbaşçylygyndaky Italiýanyň täze hökümeti, prezident Serjo Mattarellanyň gatnaşmagynda kasam kabul etdi. Dabara Kwirinalsk köşgünde geçirildi. Premýer-ministr we ministrler Italiýanyň abadançylygy üçin hyzmat etjekdiklerine kasam edip, degişli resminamalara gol çekdiler.

Esasy wezipeleriň köpüsini öňki premýer-ministr Juzeppe Konteniň hökümetiniň ministrleri eýelediler. Juzeppe Konte 26-njy ýanwarda işinden çekilýändigini mälim edipdi. Mario Dragi 12-nji fewralda ýurduň prezidenti bilen gepleşik geçirenden soň, Italiýanyň täze hökümetine ýolbaşçylyk etmäge razy boldy.