HABAR / SELJERME

180 ýyla golaý taryhy bolan milliardlaryň söýgüli oýny futbol uly mesele bilen ýüzbe-ýüz galdy. Belki-de milliardlary özüne bendi eden alabeder top mundan öň şeýle mesele bilen ýüzbe-ýüz galmandy. Meseläniň şeýle uly bolmagynyň özeninde-de, elbetde beýleki meselelerde-de bolşy ýaly pul serişdesi ýatyr. Ýewropanyň öňdebaryjy klublarynyň başlyklary, eýeleri has-da köp gazanmak üçin ozaldan bäri planlap ýören Super Ligalaryny ahyry resmi ýagdaýda esaslandyrdylar. Häzirlikçe 3 çempionatdan 12 klubuň başyny çekýän bu “täze başlangyja” futbolyň hojaýynlary – FIFA, UEFA, Ýewropanyň klublar bileleşigi, milli federasiýalar hatda käbir iň ýokary wezipeli syýasatçylar hem garşy. Super liganyň esaslandyrylmagyny futbolyň içindäki ýaranlyk söweşi, futboldaky pullaryň urşy diýip beýan edýänleriň sany juda köp. Onsuzam häzirlikçe bu ligany esaslandyryjylardan başga onuň tarypyny ýetirýänler ýok diýen ýaly. Diňe Moskwanyň “Spartagy” täze liga üçin gerekli kömegi berip biljekdiklerini, çagyrylan ýagdaýlarynda goşulmaga meýilleriniň bardygyny beýan etdi.

Ýeri gelende saýtsak, täze liga ABŞ-nyň maliýe ulgamy we banky J.P. Morganyň hemaýatkärlik etjekdigi habar berildi.

“Bawariýa”, “Borussiýa Dortmund”, “Leipsig” klublary resmi ýagdaýda Super Liga goşulmak meýilleriniň ýokdugyny habar berdiler. Bu üç klub bilen bir hatarda, çakylyk ugradylan klublardan “Porto” bilen PSŽ hem teklipden ýüz öwürdiler.

Dünýä Kubogyna gatnaşmazlar

UEFA täze liga goşulan toparlaryň UEFA-nyň ýaryşlaryndan çykaryljakdygyny, hatda soňky habarlara görä, şol klublarda oýnaýan oýunçylaryň milli toparlara hem alynmajakdygyny aýdyp, liganyň esaslandyrylmagyny pert sözler bilen ýazgardy. Şonuň ýaly futbolyň iň uly hojaýyny FIFA hem Super Liganyň legal däldigini belläp, onuň futbolyň kada-kanunlaryna, esaslaryna, düzgünlerine gabat gelmeýändigini habar berdi. Mahlasy, futbolyň iň uly iki guramaçysy Dünýä Kubogynda we Ýewropanyň çempionatynda çykyş etmek arzuwy bilen kemala gelýän futbolçylaryň Super liganyň agzasy bolan ýagdaýlarynda bu maksatlaryna ýetip bilmejekdigini aýdýar.

UEFA-nyň Prezidenti Aleksander Çeferin: “Bu ligada çykyş etjek futbolçylar milli ýygynda alynmaz. Açgözlülik ähli ynsanperwer häsiýetlere uly böwet bolýar. Olar bizi aldadylar. Ýuwentusyň başlygy Agnelli bilen geçen şenbe güni gepleşdik. Ol beýle zadyň ýokdugyny aýtdy. Gaty ýalançy ekeni diýip, beýanat berdi.

Öz Dünýä Kubogymyzy dörederis

“Real Madridiň” hem-de Super liganyň başlygy Florintino Perez: “Eger bizi Dünýä Kubogyna almasalar, onda biz özümiziň Dünýä Kubogymyzy hem esaslandyrarys diýdi. Ol mundan öňem: “Futbolyň dünýäde 4 milliarddan gowrak tarapdary bar. Futbol dünýädäki ýeke-täk global sport görnüşi. Janköýerleriň islegi, futbolyň jogapkärçiligi uly klublaryň gerdeninde. Biz futboly iň ýokary derejelere eltmekçi bolýarys” diýipdi.

Futbol 70 ýyla yza gider

Angliýanyň Premýer-ministri Boris Jonson Super liganyň futbola uly zyýan berjekdigini belläp geçdi. Fransiýanyň Prezidenti Emmanuel Makron hem özüniň täze liga garşydygyny beýan etdi. Futbolyň ägirtlerinden, meşhur tälimçi Ser Aleks Ferguson hem bu täze ýaryşyň futboly 70 ýyla serpikdirjekdigini aýtdy. Fransiýaly meşhur tälimçi Arsen Wenger hem Super liganyň futbola uly zeper ýetirjekdigini, bu pikiriň uzak wagtlap dowam etmejekdigine ynanýandygyny agzap geçdi.

Kim näme diýdi?!

Mesut Özil: Futbolçylar Dünýä Kubogyny hem-de Çempionlar ligasynyň gazanmagyň arzuwy bilen ýaşaýarlar. Uly duşuşyklar her hepde däl, az oýnalýandygy üçin tolgundyryjydyr” diýdi.  Portugaliýaly Luis Figo: Bu liganyň diňe ady super. Klublaryň eýelerinden, ýolbaşçylaryndan başgalar peýdasy ýok” diýdi. Germaniýaly Lukas Podolski: “Futbol, hyjuw, bagtlylyk, erkinlik, janköýerler we hemmeler üçin diýmekdir. Bu taslama gaty biderek. Öň çykyş edip gaýdan klublarymy görüp hasam gynanýaryn” diýip, Super liganyň döredilmegini ýazgardy. “Mançester Ýunaýtediň” futbolçysy Bruno Fernandeş “arzuwlary satyn almaly däl” diýip, ol hem öz nägileligini bildirdi. Şeýle-de, Fil Newill, Jeými Karrager, Dewid Siman ýaly angliýaly ozalky futbolçylar hem täze liga garşydyklaryny dürli sözler bilen beýan etdiler. Italiýanyň futbol federasiýasynyň başlygy: 12 klub özüni FIFA-nyň garamagyndan çykarjak bolýar. Bu düýbünden ýalňyş, futbol ýokary gatlagyň däl, hemmäniň sportudyr. “Liwerpulyň” meşhjur tarapdarlar topary KOP hem kluba berýän ähli goldawlaryny bes etjekdiklerini aýtdylar.

Şuňa meňzeş beýanatlar Portugaliýanyň, Germaniýanyň, Angliýanyň, Fransiýanyň futbol federasiýalarynyň degişli ýolbaşçylary, şol sanda dürli gazetleriň žurnalistleri, başga-da birnäçe futbolçylar, tälimçiler, janköýerler futbolyň täze “başdangeçirmesiniň” gerekli däldigini beýan etdiler. Olar şol bir wagtyň özünde-de bu milliardlaryň söýgüli oýnunyň çykgynsyz ýagdaýdan tizden-tiz çykmalydygyny aýtdylar.

Mahlasy, onsuzam kowid-19 sebäpli agyr günleri başdan geçirýän sport älemi, futbol dünýäsi ýene “täzeje” we ullakan mesele bilen ýüzbe-ýüz boldy. Meseläniň nähili çözgüt tapjakdygy, taraplaryň haýsysynyň ak baýdagy galgajakdygyny bolsa wagt görkezer. Ýöne häzirki wagtda ýagdaýyň o diýen öwerlik däldigini welin arkaýyn aýdyp bileris.