“Dostluk iki bedende ýaşaýan bir ruh. Iki ruhda ýaşaýan bir bedendir”.

“Dostuňada duşmanyňada kömek et, eger şeýle etseň has ýakyn dost we dost gazanarsyň”.
“Ýykylan dostlugyň miwesi iň zäherli miwedir”.
“Hakyky dostlar ýyldyzlara meňzeýärler sebäbi garaňky düşende ilki olar görünýär”.
“Dostluk ýarasy iň uly ýaradyr”.
“Dostluk ugrunda ölmek aňsat emma janyňy bermek üçin dosty tapmak kyn”.
“Dostluk gawun ýalydyr. Iň gowysyny tapmak üçin ýüzlerçesini barlaýarys”.
“Dost tapmagyň iň gowy ýoly dost bolmakdyr”.
“Dost dostuň aýnasy”.

“Ýigidi dostundan tana”.

Toplan: Eziz Babaýew, Gurbansoltan eje adyndaky etrabyň

Çagalar sungat mekdebiniň direktorynyň okuw işleri boýunça orunbasary.