Türkmenistandaky
iň iri gurluşyk we hojalyk
harytlarynyň söwda
merkezler toplumy
575555 / 575757 / 575553

Dün­ýä­de iň owa­dan şä­her­le­riň bi­ri­ne öw­rül­ýän, ak mer­me­re bü­ren­ýän Aş­ga­ba­dyň bi­na­gär­lik keş­bi­niň öz­bo­luş­ly­ly­gy onuň mil­li aý­ra­tyn­ly­gyn­da sun­gat de­re­je­si­ne ýe­ti­ri­len aja­ýyp gö­zel­li­gin­de has-da aý­dyň du­ýul­ýar. Be­ýik ösüş­le­re, dün­ýä jem­gy­ýet­çi­li­gi­niň ün­sü­ni çek­ýän ta­ry­hy wa­ka­la­ra bes­len­ýän «Türk­me­nis­tan – pa­ra­hat­çy­ly­gyň we yna­nyş­ma­gyň Wa­ta­ny» ýy­lyn­da ak şä­he­ri­miz Aş­ga­ba­dy mun­dan beý­läk-de ös­dür­mek, gö­zel­leş­dir­mek ba­bat­da al­nyp bary­lan be­ýik iş­ler özü­niň çuň ma­ny-maz­mu­ny bi­len da­ba­ra­lan­ýar.
Mä­lim bol­şy ýa­ly, gö­zel paý­tag­ty­my­zyň «Di­zaýn» ka­te­go­ri­ýa­syn­da ÝU­NES­KO-nyň dö­re­di­ji­lik­li şä­her­ler ul­ga­my­na gi­riz­mek ba­ra­da tek­lip­na­ma taý­ýar­lan­dy. Ýa­kyn­da ÝU­NES­KO-nyň kä­tip­li­gi Aş­ga­ba­dyň da­laş­gär­li­ge tek­lip­na­ma­sy­ny ka­bul et­di. Bu tek­lip­na­ma ýa­kyn wagt­da ga­raş­syz bi­ler­men­ler ta­ra­pyn­dan öw­re­ni­lip, bu me­se­le bo­ýun­ça gu­tar­nyk­ly ka­rar 31-nji okt­ýabr­da bel­le­nil­ýän Bü­tin­dün­ýä şä­her­ler gü­nü­niň baý­ram edil­me­gi­niň bo­sa­ga­syn­da ÝUNESKO-nyň Baş di­rek­to­ry ta­ra­pyn­dan yg­lan edi­ler.
ÝU­NES­KO-nyň dö­re­di­ji­lik­li şä­her­le­ri­niň ul­ga­my me­de­ni­ýe­te we so­si­al in­teg­ra­si­ýa ma­ýa goý­ma­ga taý­ýar şä­her­le­riň ara­syn­da­ky hal­ka­ra hyz­mat­daş­ly­gy­ny ös­dür­mek mak­sa­dy bi­len 2004-nji ýyl­da dö­re­dil­di. Hä­zir­ki gün­ler­de oňa 246 şä­her gir­ýär.
Bu ul­gam öz işi­ni ýe­di ugur bo­ýun­ça alyp bar­ýar: «Se­net we folk­lor sun­ga­ty», «Di­zaýn», «Film», «Gast­ro­no­mi­ýa», «Ede­bi­ýat», «Köp­çü­lik­le­ýin ha­bar be­riş» we «Saz». Hyz­mat­daş­ly­gyň ne­ti­je­li gu­ra­ly bo­lan bu ul­gam Dur­nuk­ly ösüş mak­sat­la­ry­na ýet­mek üçin dö­re­di­ji­lik hem in­no­wa­si­on müm­kin­çi­lik­le­ri gol­da­ma­ga umu­my ym­ty­ly­şy aň­lad­ýar.