Zinedin Zidanyň wezipesini taşlamagyndan soň, tälimçi gözlegine çykan “Real Madrid” ýene-de öňki tälimçileriniň biri bilen ylalaşyk gazandy. Madridliler italiýaly meşhur tälimçi Karlo Ançelotti bilen 3 ýyllyk şertnama baglaşdylar. Ançelotti täzeden “Reala” dolanyşy barada: “Men Ewertonda maňa goldaw berenleriň hemmesine öz minnetdarlygymy bildirýärin. Bu ýerde ajaýyp 2 ýylym geçdi. Garaşylmadyk teklip ýüze çykdy. Şol sebäpli-de gitmeli bolýaryn” diýdi. 61 ýaşly tälimçi “Realdan” her möwsümi üçin azyndan 6 million ýewro möçberinde hak alar. Ançelotti ozal hem 2013-2015-nji ýyllar aralygynda 2 möwsüm “Real Madride” tälim beripdi. Şondan tejribeli tälimçi “Real Madride” 12 ýyldan soň 10-njy Çempionlar ligasynyň kubogyny gazandyrypdy. Ýewropanyň TOP 5 ligasynyň 4-sinde çempionlyk gazanan Ançelotti “Realdaky” ikinji başdangeçirmesinde belki-de olaryň sanyny 5-e çykarar. Ýeri gelende aýtsak, Zidanyň ornuna Antonio Konte, Maurisio Poçettino ýaly tälimçileriň hem atlary agzalýardy.