Wengriýa bilen bolan duşuşykdan bir gün öň metbugat ýygnagyny geçiren Kristiano Ronaldo mikrofonleriň ýanyndan goýlan “Coca-Cola” şüýşelerini öňünden aýryp, kameradan görünmez ýaly ýere, gapdala goýupdy, “suw içiň, suw ýeterlik” diýipdi. Super ýyldyzyň eden bu hereketi “Coca-Cola”-nyň paýnamasynyň 4 milliard dollar ýitirmegine sebäp boldy. “Coca-Cola”-nyň paýnamasy 56,10-dan 55,22-ä düşdi. Bu bolsa 242 milliard dollarlyk paýnamanyň 238 milliard dollara düşdi diýmekdir. Haýyr-sahawat etmekde öňe saýlanýan futbolçyny ozaldanam gazly içgileri halamaýandygyny beýan edipdi. Ronaldonyň alkagolly içgilerden hem hemişe daşda durýandygy hemmä mälimdir.