Adam­la­ryň ag­la­ba bö­le­gi öý haý­wan­la­ry­ny sak­la­ma­gy, ola­ra ideg et­me­gi, gü­nüň bel­li bir bö­le­gi­ni şo­lar bi­len ge­çir­me­gi ha­la­ýar. Bu jan­dar­la­ry kä­te öz is­le­gi­mi­ze gö­rä, kä­te hem maş­ga­la­nyň beý­le­ki ag­za­la­ry­nyň is­le­gi­ne gö­rä saý­la­ýa­rys. Her ni­çik hem bol­sa bu uly jo­gap­kär­çi­lik ta­lap ed­ýän iş­dir. Öý haý­wan­la­ry­ny sak­la­ma­gy­myz üçin ola­ra ideg edi­liş usul­la­ry­ny, ola­ryň te­bi­gy hä­si­ýet­le­ri­ni, aý­ra­tyn­lyk­la­ry­ny bil­me­gi­miz ge­rek. Ýog­sam bu ýag­da­ýyň ýa­ra­maz ne­ti­je­le­re ge­tir­me­gi ah­mal. Ga­ze­ti­mi­ziň şu sa­nyn­da şeý­le jan­dar­la­r ba­ra­da bir­nä­çe mag­lu­mat­la­ry si­ze ýe­tir­ýä­ris:

It­ler. Bu jan­dar­lar ada­myň iň we­pa­ly dost­la­ry­nyň bi­ri ha­sap­lan­ýar. Şeý­le bo­lan­soň öý haý­wan­la­ry­nyň için­de iň köp ideg edil­ýä­ni it­ler­dir. Has ir­ki dö­wür­ler­de el­de­ki­leş­di­ri­len bu jan­dar­lar adam­za­dyň ýa­kyn hem­ra­sy­na, öýü­niň go­rag­çy­sy­na, dos­tu­na öw­rü­lip­dir. It­le­riň bir­nä­çe to­hu­my bo­lup, ola­ryň kä­bi­ri öý şert­le­rin­de, kä­bi­ri hem how­lu­da ýö­ri­te ýa­tak­lar­da sak­lan­ýar. Bu to­hum­la­ryň ara­syn­da türk­men ala­ba­ýy, ne­mes ow­çar­ka­sy, bul­dog we baş­ga-da bir­nä­çe gör­nüş­le­ri has giň ýaý­ran­dyr.
Pi­şik­ler. Dün­ýä ýurt­la­ry­nyň ag­la­ba­syn­da öý şert­le­rin­de dür­li gör­nüş­li jan­ly-jan­dar­la­ry sak­la­mak, ola­ra ideg et­mek ada­ty ýag­da­ýa öw­rü­lip­dir. Çe­ýe be­de­ni, ýi­ti dyr­nak­la­ry we diş­le­ri bi­len ta­pa­wut­lan­ýan pi­şik­ler hem şeý­le jan­dar­la­ryň bi­ri­dir. Haý­wa­nat dün­ýä­sin­de aý­ra­tyn maş­ga­la­ny eme­le ge­tir­ýän pi­şik­le­riň diý­seň köp gör­nü­şi bar. Hat­da ýa­ba­ny te­bi­ga­tyň «şa­sy» ha­sap­lan­ýan ýol­bars­lar, gap­laň­lar hem pi­şik­ler maş­ga­la­sy­na de­giş­li­dir.
Ba­lyk­lar. Öý şert­le­rin­de iň az zäh­me­ti ta­lap ed­ýän jan­dar­lar­yň bi­ri hem ba­lyk­lar­dyr. Olar ulu­ly­gy­na gö­rä dür­li ak­wa­ri­um­da sak­la­nyl­ýar, her gün­de iki wag­ty­na – ir­den we ag­şam iý­mit­len­di­ril­ýär. Ak­wa­riu­myň su­wu­ny wagt­ly-wag­tyn­da tä­ze­le­mek hök­ma­ny­dyr! Öý şert­le­rin­de ba­lyk­la­ryň iň köp sak­lan­ýan gör­nü­şi al­tyn­sow ba­lyk­lar­dyr.
Guş­lar. Ir­ki wagt­lar­da öý­de di­ňe aw guş­la­ry ýa-da azyk önüm­le­ri üçin to­wuk, ör­dek we ş.m. guş­lar sak­la­nan bol­sa, hä­zir­ki wagt­da baş­ga-da owa­dan we tä­sin bo­lan guş­la­ryň bir­nä­çe gör­nü­şi­ne ýö­ri­te ka­pa­sa­lar­da ideg edil­ýär. Ola­ra ideg et­mek ju­da kyn hem däl. Ýer­leş­di­ri­len ka­pa­sa­sy­na olar üçin ni­ýet­le­nen iým, ki­çi­jik gap­ja­gaz­da suw, üs­tü­ne go­nup bil­me­gi üçin «hiň­ňil­dik» ýe­ter­lik­dir. El­bet­de, aras­sa­çy­lyk hem­me ýer­de we he­mi­şe ze­rur. Şo­nuň üçin wag­tal-wag­tal guş­la­ry hem ka­pa­sa­syn­dan çy­ka­ryp, aras­sa­çy­lyk iş­le­ri­ni ge­çi­rip dur­ma­ly.
Tow­şan­lar. Ada­ty dur­mu­şy ýa­ba­ny te­bi­gat bi­len bag­ly bol­sa-da, hä­zir­ki wagt­da tow­şan­la­ry hem öýün­de ýa-da how­lu­da sak­lap, ideg ed­ýän adam­lar bar. Tow­şan­lar diý­seň tiz kö­pel­ýän we her ge­zek­de bir­nä­çe ne­sil ber­mä­ge ukyp­ly bo­lan jan­dar­lar­dyr. Olar, esa­san, kä­şir, ke­lem we ot­lar bi­len iý­mit­len­ýär­ler, em­ma çö­rek bi­len iý­mit­len­di­ril­ýän ýag­daý­la­ry­na hem duş gel­mek müm­kin. Ola­ry öz göw­re­sin­den dört es­se we bo­ýun­dan üç es­se uly ka­pa­sa­lar­da sak­la­mak hök­ma­ny­dyr. Ýe­ri ge­len­de bel­le­sek, tow­şan­la­ryň eti diý­seň lez­zet­li we ýo­kum­ly­dyr.