“Tesla AI Day” çäresinde adamlaryň gündelik durmuşynda kynçylyk çekýän esasy meselelerini ýerine ýetirmek üçin döredilen “Tesla Bot” ynsanperwer roboty hödürlendi. Soňky günlerde “Spot” we “Atlas” robotlary bilen uly üstünlik gazanan “Boston Dynamics” robot tehnologiýasy meşhurlyk gazanýar. Muskyň döreden gumanoid robotynyň ilkinji prototipi geljek ýyl bazara çykmagyna garaşylýar. “Tesla Bot” -yň boýy 172 sm, agramy 56 kilograma deň bolup, bu robotyň iki eli bäş barmakdan we iki aýakdan ybarat adama meňzeýär. Şeýle hem, adaty adamyň ýöreýiş tizliginden birneme çalt bolmagy üçin döredildi. Sagatda 8 km tizlik bilen hereket edip bilýän robot, takmynan 21 kilograma çenli ýük göterip biler. Robot azyk önümleri satyn almak ýaly gündelik işleri ýerine ýetirip biler.