Milli teleradioýaýlymlaryň we ýurdumyzyň çäginde hereket edýän döredijilik toparlarynyň gatnaşmagynda Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygy mynasybetli Garaşsyz döwletimiziň ýeten belent sepgitlerini wasp edýän filmleri döretmek, zehinli kinorežissýorlary, dramaturglary, operatorlary ýüze çykarmak  maksady bilen, Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň Oguz han adyndaky “Türkmenfilm” birleşigi tarapyndan “Meniň Watanym” atly çeper-publisistik we hronikal-dokumental filmleriň kinofestiwaly geçirildi.

Garaşsyzlyk ýyllarynda ýetilen sepgitleri, gazanylan üstünlikleri beýan edýän filmler 1-nji sentýabra çenli kabul edildi. 12-nji sentýabrda kinofestiwala hödürlenen filmler ýörite düzülen Eminler topary tarapyndan seljerilip, ýeňijiler şu ugurlar boýunça kesgitlenildi: Baş baýrak, Eminler toparynyň baýragy, Iň gowy kinorežissýor, Iň gowy filmiň edebi esasy, Iň gowy kinooperatoryň işi, Iň gowy film sepleýjisi, Iň gowy film kompozitory we Iň gowy film suratkeşi.

Oguz han adyndaky “Türkmenfilm” birleşigi tarapyndan geçirilýän kinofestiwala aşakdaky filmler hödürlendi:

1. “Inci Şehir Aşkabat!”, TRT Aşgabat wekilhanasy – Y.Nuryýew, (12 minut)

2. “Garagum Derýasy – Bereket Çeşmesi”, “Altyn asyr” teleýaýlymy – M.Hallyýew, (21 minut)

3. “Arzuwlaryň hasyl bolýan şäheri”, Türkmen döwlet medeniýet instituty – B.Çaryýew, (26 minut)

4. “Nesillere galsyn diýip…”, “Türkmenfilm” birleşigi – R.Annagulyýew, (30 minut)

5. “Meniň atam gümrükçi”, Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy – K.Garaýew, (26 minut)

6. “Watan buýsanjy”, “Türkmenfilm” birleşigi – A.Silapow, (30 minut)

7. “Üstünligiň syry”, “Aşgabat” teleýaýlymy – Ý.Allaberdiýew, (37 minut)

8. “Sähra atlary”, “Türkmenfilm” birleşigi – A.Şarlyýew, (10 minut)

9. “Döwrüň kelamy”, “Türkmenfilm” birleşigi – A.Şarlyýew, (15 minut)

10. “Ykbally döwlet”, “Türkmenfilm” birleşigi – I.Annamuhammedow, (20 min)

11. “Ýeke günde ýedi bina”, Türkmen Döwlet Gurjak teatry – Y.Aşyrow, (13 minut)

12. “Aziýada 2017. Bu diňe bir sport däl…”, “Ýaşlyk” teleýaýlymy – A.Durdyýewa, (45 minut)

13. “Medeniýet hepdeligi Türkmenabat 2021”, “Türkmenfilm” birleşigi – A.Täşliýew, (36 minut)

Eminler toparynyň çykaran netijesine görä, aşakdaky filmler ýeňiji boldy.

Baş baýrak

“Nesillere galsyn diýip…”, kinorežissýor Rahymberdi Annagulyýew.

Eminler toparynyň baýragy

“Garagum derýasy-Bereket çesmesi”, “Altyn Asyr” teleýaýlymynyň işgäri Myratgeldi Hallyýew.

Iň gowy kinorežissýor

“Meniň atam gümrükçi”, Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň döredijilik toparynyň taýýarlan režissýory Kakow Garaýew.

Iň gowy filmiň edebi esasy

“Inci Şehir Aşkabat!”, TRT Aşgabat wekilhanasynyň döredijilik topary.

Iň gowy kinooperatoryň işi

“Nesillere galsyn diýip…”, Mekan Gurbanalyýew.

Iň gowy film sepleýjisi

“Ykbally döwlet”, Jepbar Aşyrgeldiýew.

Iň gowy film kompozitory

“Aziýada 2017. Bu diňe bir sport däl…”, “Ýaşlyk“ teleýaýlymynyň işgäri Aýna Durdyýewa.

Iň gowy film suratkeşi

“Üstünligiň syry”, “Aşgabat” teleýaýlymyň işgäri we Türkmen döwlet medeniýet institutynyň talyby Ýazmyrat Allaberdiýew.