ABŞ-da ýerleşýän biologiýa we genetika kompaniýasy “Colossal” 4000 ýyl ozal ýaşap geçen mamontlary yzyna getirmäge taýýarlanýar. Kompaniýa 15 million dollar maýa goýan taslama taýynlyk görüp başlady. Uzynlygy 4,5 metre we agramy 8 tonna bolan mamontlary soňky buz eýýamynda 4000 ýyl ozal ýaşan mamont gibridlerini (pil-mamont) yzyna getirip biljekdigini öňe sürdüler. 4000 ýyl ozal howanyň üýtgemegi we bikanun aw sebäpli ýitip giden mamontlary yzyna getirmek üçin işler başlandy. Hünärmenler mamont gibridiniň gaýtadan döremeginiň beýleki ýitip barýan görnüşlere-de umyt bolup biljekdigini belleýärler.

Ýeri gelende bellesek, birküç ýyllykda Sibirde buz gatlaklarynyň astynda saklanyp galan tohum ekilip, häzirki wagtda ýok bolup giden ösümlikden gögeriş alnypdy.