Ählisi raýatlardan düzülen kosmos uçuşy tamamlandy. “SpaceX” kompaniýasynyň “Inspiration4” atly kosmos uçuşynyň çäklerinde dört adam Ýeriň daşyndan üç günläp aýlanypdy. 15-nji sentýabrda uçurylan kosmos gämisi uçuşyny sag-aman tamamlap, Ýere aýlanyp geldi. Bu uçuşyň beýlekilerden tapawudy hiç biriniň kosmonawt bolmazlygydy. Dürli kärde zähmet çekýän ikisi erkek, ikisi zenan raýatlar kosmos syýahatçysy hökmünde atmosferanyň daşyna çykarylypdy. Milliarder işewür Jared Aýzakmanyň ýolbaşçylyk edýän uçuşyna maglumat inženeri Kristofer Sembroski (42 ýaşynda) saglygy goraýyş işgäri Haýli Arseno (29 ýaşynda) we geolog-professor Sian Proktor (51 ýaşynda) dagy gatnaşdylar. “Falcon 9” göteriji raketasy arkaly ABŞ-nyň Florida ştatyndaky Kennedi kosmodromyndan uçurylan “Dragon” atly kapsula üç günden soňra uçurylan ýeriniň golaýynda deňze gondy. Ýere golaýlanda paraşýutlarynyň açylmagy bilen suwa gonan kapsulany kenara getirmek we içindäki ýolagçylary çykarmak bir sagat wagt aldy. Kapsulanyň tizligi deňze gonmazdan ozal sagatda 24 kilometre çenli peseldildi. Kosmos syýahatçylarynyň saglyk ýagdaýynyň kadalydygy mälim edildi.
Höwesjeň kosmonawtlaryň münen kosmos gämisi Ýerdäki astronomlar tarapyndan uzakdan dolandyryldy. Emma muňa garamazdan, adatdan daşary ýagdaýyň öňüni almak üçin olara uçuşa gatnaşmazdan ozal alty aý okuw geçildi.