Afrikada uzak aralyga ýokary tizlikli interneti şöhle arkaly ibermek usuly üstünlikli ýagdaýda synagdan geçirildi. Agzalýan usul Kongodaky Brazzawil we Demokratik Kongo Respublikasyndaky Kinşasa şäherleriň ýaşaýjylarynyň ýokary tizlikli internet bilen üpjün edilmegine şert döredip biler. Başga ýurtlara degişli bolsalar hem bu iki goňşy şäher bir derýanyň iki ýakasynda ýerleşýär.
“Project Taara” atly taslama “Alphabet” konglomeratynyň “Alphabet X” atly täzelikçi tehnologiýalary synagdan geçirýän bölümi tarapyndan durmuşa geçirilýär.
“Taara” taslamasyny durmuşa geçirýän hünärmenler arasy bary-ýogy 5 kilometr bolan Brazzawil we Kinşasa şäherleriniň arasyndaky internet arabaglanyşygynyň pesdigini, kabelleriň Kongo derýasynyň egrem-bugram aýlawlaryndan geçmelidigini, şol sebäpli täze kabel geçirijisi gurmagyň kyndygyny belleýärler. Täze usul arkaly internet arabaglanyşygyny ýokarlandyrmak üçin has az çykdajy ediler.
“Alphabet X” topary iki şäheriň arasynda 20 günläp dowam eden synagda 700 terabaýt töweregi maglumat geçirilendigini we ulgamyň wagtyň 99,9 göteriminde bökdençsiz işländigini mälim etdiler.
Taslamanyň internet blogynda ýaýradylan hatda dürli howa şertlerinde dolulygyna işlemeýän hem bolsa, täze ulgamyň 20 günlük synagdaky güýjüniň dowam etjekdigine we jemi 17 million ilaty bolan iki şäheriň ýaşaýjylaryna elýeterli bahadan ýokary tizlikli interneti üpjün etmekde esasy orny eýelejekdigine ynanýandyklary bellenilýär.
Bu usul örän kiçi tolkun aralygyna eýe bolan, göz bilen saýgaryp bolmaýan “şöhle topbaklaryndan” peýdalanýar.
Bu synaglaryň Keniýa, Hindistan, ABŞ we Meksika döwletlerinde hem dowam etdiriljekdigi mälim edildi.