Fran­si­ýa­nyň ra­ýa­ty ýur­duň lo­to­re­ýa­sy­nyň ta­ry­hyn­da iň uly ýe­ňi­ji bo­lup, 26 mil­li­on ýew­ro utuş ga­zan­dy. Mu­nuň 1976-njy ýyl­dan bä­ri iň uly utuş­dy­gy ha­bar be­ril­ýär. Ba­ha­sy 1,83 ýew­ro bo­lan pe­te­gi sa­tyn ala­nyň ady mä­lim edil­me­di. 24 mil­li­on ýew­ro deň bo­lan öň­ki utuş 2011-nji ýy­lyň iýun aýyn­da Fran­si­ýa­nyň Sar­se­le şä­he­rin­de ga­za­ny­lyp­dy. Şeý­le-de, ge­çen ýy­lyň de­kab­ryn­da Fran­si­ýa­nyň gü­nor­ta­syn­da Ýew­ro­pa­nyň «Eu­ro­mil­li­on» lo­to­re­ýa­sy­ny sa­tyn alan­la­ryň bi­ri 200 mil­li­on ýew­ro ga­za­nyp­dy.