Adam­lar ir­ki dö­wür­ler­den bä­ri wag­ty ha­sap­la­mak üçin dür­li en­jam­lar­dan peý­da­la­nyp­dyr­lar. Şo­la­ryň bi­ri hem gum sa­ga­dy­dyr. Aý­na­dan ýa­sa­lan or­ta­sy in­çe de­şik­li bu en­ja­myň için­de ür­gün çä­ge bo­lup, onuň ýo­kar­ky bö­le­gin­dä­ki çä­gä­niň aşak akyp gu­tar­ýan wag­ty bel­li bir öl­çeg hök­mün­de ula­ny­lyp­dyr. Ge­liň, şeý­le sa­gat bi­len wag­ty öl­çe­mä­ge de­giş­li so­wa­la jo­gap göz­lä­liň! So­wal şeý­le­räk: iki sa­ny gum sa­ga­dy­myz bar. Ola­ryň bi­ri 11 mi­nut­da, beý­le­ki­si 7 mi­nut­da akyp gu­tar­ýar. Ýag­ny bu sa­gat­lar bi­len 11 hem-de 7 mi­nu­ty öl­çäp bol­ýar. Eý­sem, bu sa­gat­lar bi­len 15 mi­nu­ty nä­dip öl­çäp bo­lar­ka?! Mu­nuň iki ýo­ly bar. Ta­pan jo­ga­by­ňy­zyň dog­ru­dy­gy­ny ýa-da nä­dog­ru­dy­gy­ny bil­mek üçin ga­ze­ti­mi­ziň in­di­ki sa­ny­na ga­ra­şyň!