Ýewropanyň öňdebaryjy çempionatlarynda möwsümiň dörtden birinden gowragy, başgaça aýdylanda, käbirlerinde 9-njy, käbirlerinde 10-njy, käbirlerinde-de 11-nji tapgyr tamamlandy. Möwsümiň dörtden biri tamamlanan hem bolsa, käbir klublara entegem ýeňiş gazanmak başardanok. Her tapgyrda janköýerlere belki şu gezek diýdirýän bu klublaryň käbirleri (belki-de köpüsi) üçin möwsüm olaryň ikinji liga düşmegi bilen tamamlanmak mümkinçiligi ýokary.

Ilki bilen Angliýa seretsek, 3 topara oýnalan 9 duşuşykda bir gezegem ýeňiş gazanmak miýesser etmedi. Olar geçen möwsümde zordan ligada galan Býornli, häzirki wagtda dünýäniň iň baý kluby we tälimçisiz topary Nýukasl hem-de 1 ýyldan soň Premier Liga dolanan Norwiç toparlarydyr. Býornli bilen Nýukaslyň 4, Norwiçiň 2 deňligi bar.

Ispaniýada-da Lewante bilen Hetafe toparlarynyň 10 oýunda-da ýeňşi ýok. Walensiýa şäheriniň wekili Lewanteniň 5 ýeňlişi, 5 deňligi bar. Madrid regionynyň topary Hetafe klubuna bolsa diňe 2 oýunda deňme-deň bolmak başartdy.

Germaniýanyň Bundesligasynda-da iki topar bar bolup, olaryň biri Arminia Bielefeld, beýlekisi ýokary liganyň täze wekili Groýter Fürt toparlarydyr. Iki klub 9 oýunda 1 gezek hem ýeňiş gazanmady. Bielefeldlieriň 5, Fürt şäheriniň wekiliniň 1 deňligi bar. Groýter Fürt topary 9 oýunda 24 gol geçirtdi.

Fransiýanyň Ligue 1-inde Brest 11 oýunda 5 gezek deňme-deň oýnap, 6 oýunda-da utuldy. Ýurduň iň köp çempion bolan kluby we 1938/39 möwsüminden bäri aşaky liga düşmen gelýän Sent-Etien häzirki wagtda kyn günleri başdan geçirýär. Täze möwsüme başlap, ýeňiş gazanyp görmedik Sent-Etieniň şu depginde ýaryşy dowam eden ýagdaýynda 82 ýyldan soň aşaky liga düşmegi mümkin. Olar 11 oýunda 5 gezek deňme-deň oýnap, 6 sapar utuldular.

Italiýanyň çempionaty Serie A-daky 20 topar hem azyndan bir gezek ýeňiş gazanmagy başardy.