ABŞ-nyň tehnologiýa ägirdi “Apple” müşderileriniň öz smartfonlaryny bozulan ýagdaýynda özleri bejerer ýaly original ätiýaçlyk şaýlarynyň, resminamalaryň we gerek bolan gurallaryň satuwyny ýola goýar. Kompaniýanyň köpçülige beren beýanatynda original ätiýaçlyk şaýlaryň öňki ýaly çäklendirilmejekdigi bellenilip, ulanyjylaryň “Apple” tarapyndan hödürlenen ätiýaçlyk şaýlar bilen bejerip biljekdigi mälim edildi. “iPhone 12” we “iPhone 13” smartfonlaryň eýeleri batareýa, ekran we kamera moduly ýaly telefonyň esasy böleklerini gönüden-göni “Apple”-dan satyn alyp bilerler. Geljek ýylyň başynda, ilkinji nobatda, amerikan müşderilerine hödürlenjek bu hyzmat, ýylyň dowamynda bütin dünýädäki ulanyjylar üçin elýeterli bolar. Soňlugy bilen ulanyjylar M1 çipli “Mac” kompýuterleriniň hem hatardan çykan böleklerini satyn alyp bilerler. “Apple” jemi 200-den gowrak ätiýaçlyk şaý hem-de gural satuwa çykarar.

Häzirki wagtda kompaniýa 5 müň sany serwisi we smartfonlary bejerip berýän 2 müň 800 sany serwisini original şaýlar bilen üpjün edýär.

Ýeri gelende bellesek, täze elektron enjamlaryň gurluşy aşa çylşyrymlar bolup, onuň nähili kemçiliginiň bardygyny anyklamak, bejermek her kimiň edip biljek işi däl. Şol sebäpli kompaniýa bu hyzmaty “elektron enjamlary bejermek üçin maglumaty we tejribesi bolan, tehnologiýadan başy çykýan” adamlaryň ýerine ýetirip biljekdigini aýratyn  nygtaýar.