3-nji dekabrda Awstriýanyň içeri işler ministri Karl Nehammer dolandyryjy Awstriýa Halk partiýasynyň başlygy, şonuň bilen birlikde, Respublikanyň Kansleri wezipesine biragyzdan saýlandy.

49 ýaşly Karl Nehammer öňki harby hünärmen, uzak wagtlap partiýanyň işgäri.

2-nji dekabrda Awstriýanyň hökümetiniň başlygy Aleksandr Şallenberg işinden çekiljekdigini habar berdi. Ol oktýabr aýynda ozalky kansler Sebastian Kursuň ornuna geçipdi.

Penşenbe güni Kurs Awstriýanyň Halk partiýasynyň başlygy wezipesinden çekilmek we syýasatdan bütinleý gitmek barada karara gelendigini mälim etdi. Geçen dynç güni Kurs ilkinji gezek kaka boldy. Aýaly Sýuzanna oňa Konstantin atly ogul dogurdy.