Germaniýanyň paýtagty Berliniň Herta toparynyň polşaly hüjümçisi Kşiştof Pýontek 2 ýyldan soň Serie A dolandy. Ol Fiorentina topary bilen möwsümiň ahyryna çenli şertnama baglaşdy. 26 ýaşyndaky hüjümçi täze kluby meýdança çykan ilkinji duşuşygynda gol hem geçirmegi başardy. Ol toparynyň Italiýanyň Kubogy ýaryşynda Napoli bilen geçiren oýnunda Fiorentinanyň 4-nji goluny geçiripdi. 2018/19 möwsüminde Jenoada özüni görkezen Pýontek 2019-njy ýylyň ýanwarynda Milanyň düzümine goşuldy. Bu klubda ýarym möwsüm şowly oýun görkezse-de, täze möwsümiň başynda garaşylyşyndan pes çykyş edip, 2020-nji ýylyň ýanwarynda 27 million ýewro Herta transfer bolupdy. Ol Hertada jemi 56 oýunda 13 gol geçirdi. Pýontegiň milli ýygyndyda hem 21 oýunda 9 gol bar.