2021-nji ýyl­da Sues kanalyndan 6,3 mil­liard dol­lar girdeji gazanan Mü­sür bu görkezijiniň üstümizdäki ýyl­da 7 mil­liard dol­lar bolmagyna ga­raş­ýar. Su­es ka­na­ly­nyň mü­di­ri­ýe­ti­niň baş­ly­gy Osa­ma Ra­bie ka­na­ly­ gi­ňelt­mek boýunça başy başlanan tas­la­ma­nyň 2023-nji ýy­lyň iýul aýyn­da ta­mam­lan­ma­gy­na ga­ra­şyl­ýandygyny aýt­dy.