1833-nji ýyl­da ame­ri­ka­ly de­mir­çi we oý­lap ta­py­jy To­mas De­wen­port il­kin­ji he­mi­şe­lik to­guň he­re­ket­len­di­ri­ji­si­ni oý­lap tap­ýar. 1835-nji ýyl­da To­mas De­wen­port he­mi­şe­lik to­guň he­re­ket­len­di­ri­ji­si­ bi­len işleýän ot­ly­nyň nus­ga­sy­ny dö­red­ýär. Ol 1837-nji ýy­lyň 25-nji few­ra­lyn­da elekt­ro­mag­nit en­ja­my üçin pa­tent al­ýar.