Ýurdumyzda telekeçiligiň hemmetaraplaýyn ösdürilmegi, häzirki zaman bazar gurallarynyň giňden ornaşdyrylmagynyň hasabyna hususy ulgamyň ornunyň berkidilmegi hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň amala aşyrýan durmuş-ykdysady syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir.

Ba­zar yk­dy­sa­dy­ýe­tin­de hu­su­sy eýe­çi­li­giň döw­re­bap gör­nüş­le­ri­ne geç­mek mö­hüm ugur­la­ryň bi­ri­dir. Te­le­ke­çi­ler di­ňe bir döw­le­ti­mi­ziň azyk ga­raş­syz­ly­gy­ny pug­ta­lan­dyr­ma­ga sal­dam­ly go­şant goş­mak bi­len çäk­len­män, eý­sem, öz öň­le­rin­de goý­lan we­zi­pe­le­ri çöz­mä­ge – Türk­me­nis­ta­ny da­şa­ry ýurt­lar­dan azyk önüm­le­ri­ni ge­tir­me­gi azald­ýan, şol önüm­le­ri beý­le­ki ýurt­la­ra iber­ýän ýur­da öwür­mä­ge ça­lyş­ýar­lar. Hu­su­sy önüm ön­dü­ri­ji­ler oba ho­ja­lyk pu­da­gy­ny öz­gert­mä­ge sal­dam­ly go­şant goş­mak bi­len, ho­ja­ly­gy ýö­ret­me­giň in­no­wa­si­on usul­la­ry­ny ulan­ýar­lar, tä­ze teh­no­lo­gi­ýa­la­ry or­naş­dyr­ma­gyň, su­wa­rym­ly ýer­le­ri öz­leş­dir­me­giň, şol ýer­ler­de goş­ma­ça oba ho­ja­lyk ekin­le­ri­ni ek­me­giň hem-de ýy­lyň do­wa­myn­da gök önüm­le­ri ýe­tiş­dir­mä­ge müm­kin­çi­lik ber­ýän ýy­la­dyş­ha­na ho­ja­lyk­la­ry­ny dö­ret­me­giň ha­sa­by­na ekin­le­riň ha­syl­ly­ly­gy­nyň ýo­kar­lan­dy­ryl­ma­gy­ny üp­jün ed­ýär­ler. Mu­nuň özi içer­ki ba­zar­la­ry önüm­ler­den dol­dur­ma­ga hem-de da­şa­ry ýurt­la­ra ibe­ril­ýän önüm­le­riň möç­ber­le­ri­ni art­dyr­ma­ga müm­kin­çi­lik ber­ýär.
Şu gün­ler Türk­me­nis­ta­nyň Söw­da-se­na­gat eda­ra­sy­nyň bi­na­syn­da Türk­me­nis­ta­nyň Se­na­gat­çy­lar we te­le­ke­çi­ler bir­leş­me­si­niň dö­re­dil­me­gi­niň 14 ýyl­ly­gy my­na­sy­bet­li ser­gi ge­çi­ril­ýär. Ser­gi­ni mil­li yk­dy­sa­dy­ýe­ti­mi­ziň hu­su­sy pu­da­gy­nyň ýe­ten be­lent sep­git­le­ri­ni, hu­su­sy te­le­ke­çi­le­riň ýe­ri­ne ýe­tir­ýän hyz­mat­la­ry­ny gör­kez­ýän di­war­lyk­lar, içer­ki we da­şar­ky ba­zar­lar­da uly is­leg bil­di­ril­ýän ýo­ka­ry hil­li önüm­ler be­ze­di. Ser­gi­de Se­na­gat­çy­lar we te­le­ke­çi­ler bir­leş­me­si­niň oba­se­na­gat top­lu­myn­da, azyk hem-de gaý­ta­dan iş­le­ýän se­na­gat­da iş­le­ýän ag­za­la­ry­nyň işi giň­den gör­ke­zil­ýär. Hä­zir­ki wagt­da ýur­du­my­zyň hu­su­sy kär­ha­na­la­ry bu ugur­da uly ösüş­le­ri ga­zan­ýar­lar. Şeý­le kär­ha­na­la­ryň bi­ri-de «Mi­we­li ül­ke» hu­su­sy kär­ha­na­sy­dyr. Bi­ziň hu­su­sy kär­ha­na­myz hem ge­çi­ri­len ser­gä iş­jeň gat­naş­dy.
Hormatly Prezidentimiz wezipä girişmek dabarasyndaky çykyşynda: «Hu­su­sy pu­dak üçin hem döw­le­ti­miz äh­li şert­le­ri dö­red­ýär. Döw­let eýe­çi­li­gi­ni hu­su­sy­laş­dyr­mak we döw­le­te da­hyl­syz pu­da­gy ös­dür­mek döw­let sy­ýa­sa­ty­my­zy­ň aý­ryl­maz bö­le­gi bo­lup dur­ýar» diýip belledi.

2016-njy ýyl­da esas­lan­dy­ry­lan «Mi­we­li ül­ke» hu­su­sy kär­ha­na­sy bir­nä­çe iş­le­ri üs­tün­lik­li dur­mu­şa ge­çir­ýär. Hä­zir­ki wagt­da «Mi­we­li ül­ke» hu­su­sy kär­ha­na­sy Ma­ry şä­he­ri­niň Baý­ram han kö­çe­si­niň ug­run­da 10 200 ton­na ag­ram­lyk so­wa­dy­jy am­mar­lar top­lu­my­nyň gur­lu­şyk iş­le­ri­ni alyp bar­ýar. We­kil­ba­zar et­ra­by­nyň «Türk­me­nis­tan» daý­han bir­le­şi­gin­de döw­re­bap ýy­la­dyş­ha­na­la­ryň ýer gur­lu­şyk iş­le­ri al­nyp ba­ryl­ýar. 600 gek­tar ýer bö­le­gin­de to­hum­lyk ýer al­ma­la­ry­nyň ýe­tiş­di­ril­me­gi me­ýil­leş­di­ril­ýär.
«Mi­we­li ül­ke» hu­su­sy kär­ha­na­sy «Hoş­wagt» we «Al­tyn baş» söw­da bel­gi­li ko­fe, ýe­ňil mek­ge­jö­wen ta­ýa­jyk­la­ry­ny, mek­ge­jö­wen­den we bug­daý­dan çip­si­le­ri, gu­ra­dy­lan çö­rek bö­le­jik­le­ri­ni, dür­li şe­kil­ler­dä­ki gant­la­ry, sak­gyç­la­ry, gow­ru­lan gü­ne­ba­kar çi­gi­di­ni, gla­zur­la­nan ýe­ňil bü­rünç­den we bug­daý­dan bal­ly pat­rak­la­ry, «JooY» ka­ra­mel süý­jü­le­ri­ni ön­dür­ýär. Bu ön­dü­ril­ýän önüm­le­re bar­lag­ha­na­da ýo­ka­ry de­re­je­li hü­när­men­ler döw­re­bap en­jam­laş­dy­ry­lan en­jam­lar bi­len gö­zeg­çi­lik ed­ýär­ler. Bir­nä­çe ýy­lyň iş tej­ri­be­si ne­ti­je­sin­de «Mi­we­li ül­ke» hu­su­sy kär­ha­na­sy daý­han bir­le­şik­ler­in­de ös­dü­ri­lip ýe­tiş­di­ril­ýän mi­we­le­ri we gök-bak­ja ekin­le­ri­ni 1 000 ton­na so­wa­dy­jy am­mar­da sak­lap, ýy­lyň äh­li pas­lyn­da hal­ky­my­za ter­li­gi­ne ýe­tir­ýär. Mun­dan baş­ga-da, bir­nä­çe ýur­da eks­port iş­le­ri hem al­nyp ba­ryl­ýar. Esa­sy bel­le­me­li zat hem, bu iş­ler ýur­du­myz­da dur­mu­şa ge­çi­ril­ýän san­ly ul­ga­myň müm­kin­çi­lik­le­ri ar­ka­ly do­lan­dy­ryl­ýar. Hu­su­sy kär­ha­na­myz di­ňe bir ýur­du­myz­da däl, eý­sem, da­şa­ry ýurt­lar­da ge­çi­ril­ýän ser­gi­le­re hem öz ön­dür­ýän önüm­le­ri bi­len yzy­gi­der­li gat­naş­ýar.
«Hal­kyň Ar­ka­dag­ly za­ma­na­sy» ýy­lyn­da ge­çi­ril­ýän bu ser­gi giň ma­ny-maz­mu­na eýe­dir. Däp bo­lan fo­rum ýur­du­my­zyň al­tyn gaz­na­sy­na öw­rü­len hu­su­sy pu­da­gyň be­dew bat­ly ösüş­le­ri­niň be­ýa­ny­dyr. Te­le­ke­çi­le­riň işi­niň iler­le­me­gi üçin taý­syz ta­gal­la­la­ry ed­ýän Ar­ka­dag­ly Ser­da­ry­my­zyň ja­ny­nyň sag, öm­rü­niň uzak, be­lent ba­şy­nyň aman, il-ýurt bäh­bit­li iş­le­ri­niň ro­waç bol­ma­gy­ny ar­zuw ed­ýä­ris!

Aga­my­rat DÖW­LET­MY­RA­DOW,
«Mi­we­li ül­ke» hu­su­sy kär­ha­na­sy­nyň hü­när­me­ni.