Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi häzirki döwürde tomus paslynyň dowam edýän günlerinde  Gün urma hadysalaryň we  döräp biläýjek möwsümleýin ýiti respirator-ýokanç keselleriň öňüni almak maksady bilen, paslyň aýratynlyklaryna laýyklykda geýinmegi,  Günüň ýiti şöhlesinden goranmagy, şeýle hem  ýurdumyzda hereket edýän  şahsy we jemgyýetçilik arassaçylyk  tertip-düzgünlerini doly we dogry berjaý etmegi, kesgitlenen ýerlerde –ulaglarda we ýapyk binalarda agyz-burun örtüklerini  dogry dakynmagy, elleri hemişe arassa saklamagy ýatladýar.

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň  Saglygy goraýşyň habarlar merkezi