UEFA Milletler Ligasynyň “A” Ligasynyň 4-nji toparçasynda Niderlandlaryň ýygyndysy myhmançylykda Polşanyň Gakpo hem-de Bergwiýniň gollary bilen 2-0 ýeňdi. Toparçadaky birinjiligini dowam etdirýän Niderlandlaryň ýygyndysy tälimçisi Lui Wan Gaalyň bellenmeginden bäri ýeňilmän gelýär. Niderlandlaryň milli ýygyndysynda 3-nji döwrüni başdan geçirýän tejribeli hünärmeniň ýolbaşçylygynda Niderlandlar 14 oýunda 10 gezek ýeňiş gazanyp, 4 duşuşykda deňme-deň oýnady. Olaryň nobatdaky duşuşygy 2-nji ýerde barýan Belgiýanyň ýygyndysy bilen bolar (25-nji sentýabrda).

Toparçadaky beýleki duşuşykda-da Belgiýanyň ýygyndysy Uelsi De Bruýne (10) we Batşuaýiniň (37) gollary bilen 2-1 ýeňdi. Gollaryň paslaryny-da Batşuaýi bilen De Bruýne berip, 2 futbolçy-da duşuşygy 1 gol, 1 asist görkeziji bilen tamamlady.