Argentinanyň paýtagty Buenos-Aýresde ofisiantlaryň arasynda ýaryş  geçirildi. Ýurduň syýahatçylyk, myhmanhana we gastronomiýa işçileriniň kärdeşler arkalaşygynyň (UTHGRA) guramagynda geçirilen ýaryşda ofisiantlar padnosyň üstündäki suwy dökmän belli bir aralygy geçmeli boldular. Şäheriň merkezindäki Maý köçesinde geçirilen ýaryşa ýüzden gowrak ofisiant gatnaşdy. Ýaryşa gatnaşyjylar suw, miwe şiresi we gazly içimlik goýlan podnosy bir elinde göterip, bir kilometr ýol geçdiler. Ýaryşa ýurduň dürli ýerlerinden gelen, dürli ýaşdaky erkekler we zenanlar gatnaşdy. Gatnaşyjylara zenan, erkek we ýaş tapawudyna görä aýratynlykda baýraklar gowşuryldy. Ýeňijilere kubok, medal we pul sowgady berildi.