Dünýäde derýalaryň, ummanlaryň geň galdyryjy we syrly suwasty ösümlik we haýwanat dünýäsi bardyr. Olar biri-birinden ýaşaýyş aýratynlygy, göwrümi we owadanlygy bilen tapawutlanýarlar. Şeýle täsin suwasty dünýäniň ajaýyp deňiz jandarlarynyň biri-de “Deňiz towşanjygydyr”. Olaryň 3000-den gowrak görnüşi bardyr.

Deňiz towşanjygy ak, sary, mämişi şeýle-de adaty däl reňklerde gabat gelýär. Onuň daşky keşbi owadan togalak şekilli, ýumşa...

Habarlary doly okamak üçin abonent bol! Abonent giriş