“Awa­tar” we “Ti­ta­nik” fran­şi­za­la­ry bi­len meş­hur­lyk ga­za­nan ka­na­da­ly ki­no­re­žiss­ýor Jeýms Ke­me­ron “Ter­mi­na­to­ry” bi­len hem giň­den ta­nal­ýan­dyr. “Te­rmi­na­to­ryň” di­ňe baş­ky iki se­ri­ýa­sy­ny su­ra­ta dü­şü­ren re­žiss­ýor, soň onuň üs­tün­de iş­le­me­gi­ni do­wam et­dir­män­di.
Go­laý­da Jeýms Ke­me­ron ýe­ne-de “Ter­mi­na­to­ryň” do­wa­my­ny su­ra­ta dü­şür­mä­ge do­la­na­sy­nyň gel­ýän­di­gi­ni, ýö­ne baş­ga usul bi­len gaý­dyp gel­me­gi ma­kul bil­ýän­di­gi­ni gür­rüň ber­di. Re­žiss­ýor bu ge­zek eme­li aň mow­zu­gy­ny ös­dür­mek­çi­di­gi­ni ýaň­zyt­dy.
– “Awa­tar”-da esa­san daş­ky gur­şa­wyň me­se­le­le­ri or­ta atyl­sa-da eme­li aň ba­ra­da me­se­le goz­gal­ma­ýar. Eger-da men in­di “Ter­mi­na­to­ry” su­ra­ta dü­şür­me­li bol­sam, on­da men ug­ru­ny ýi­ti­ren ma­şyn­lar ba­ra­da däl-de, eý­sem eme­li aň ha­kyn­da film dö­re­der­dim – diýip režissýor belledi.
Ýö­ne Ke­me­ron “Ter­mi­na­to­ra” do­la­nyp gel­jek­di­gi ba­ra­da res­mi gör­nüş­de hiç zat mä­lim et­me­di.