Her ýyl bolşy ýaly, bu ýylda hem ýüzlerçe, hatda tutuş senagaty göz öňünde tutanyňda, müňlerçe fim öndüriler we halk köpçüliginiň dykgatyna ýetiriler. Dünýäde her ýyl ortaça 8–10 müň aralygynda fim önümçiligi bolup, olaryň käbirleri aýratyn bellenmäge mynasypdyr. Şol fimleriň arasynda, esasan hem, Golliwudyň önümleri öňe saýlanyp, hindi, fransuz, koreý, ýapon, ispan fimleriniň hem özüne ýeterlik muşdagy bar. Şu ýylyň garaşylýan esasy kinolarynyň hatarynda hyýaly gahrymanlaryň täze başdangeçirmeleri, uruşly, hereketli fimler, komediýadyr dramalar, fantastik kinolar, animasiýalar, edebi eserler esasynda ekranlaşdyrylanlar, ozalky kinolaryň dowamy bolan fimler bar.

«MARVEL» HEM-DE «DC STUDIOS»-yň TÄZE KINOLARY

Soňky 1-2 ýylyň dowamynda ozalkylar ýaly önümleri bolmadyk «Marvel»-iň täze kinolarynyň ilkinjisi «Ant-Man and the Wasp: Quantumania» fimidir. Peýton Ridiň surata düşüren kinosy 17-nji fewralda ekranlara çykar. Filmde Pol Rudd, Ewanjelina Lili esasy keşpleri janlandyrýar. «Marvel»-iň ýene bir fimi «Guardians of the Galaxy Vol. 3» («Galaktikanyň goragçylary – 3») bolup, bu olaryň özara soňky başdangeçirmesi bolar. Jeýms Gannyň režissýorlyk edýän kinosy 5-nji maýda ekranlara çykar. «Marvel»-iň 3-nji kinosy studiýanyň adyny göterýän «The Marvels» bolup, zenan režissýor Nia DaKostanyň režissýorlygyndaky fimde Kapitan Marwel hem-de ilkinji gezek ekranlara çykýan Ms. Marweliň täze başdangeçirmeleri dogrusynda gürrüň berilýär. «Marvel» studiýasy 2023-nji ýyly 5-nji tapgyryň 3 fimi bilen tamamlar. Galan 3 fim geljek ýyl görkeziler.
«Marvel»-iň esasy bäsdeşi «DC Studios»-yň bu ýyl 4 kinosy peýda bolar. Olaryň ilkinjisi 17-nji martda ekranlara çykjak «Shazam! Fury of the Gods» kinosydyr. «The Flash» studiýanyň şu ýyldaky 2-nji kinosy bolup, ol 16-njy iýunda kinoteatrlarda görkezilip başlanar. Endi Muskiettiniň režissýorlyk edýän kinosynda baş keşbi Ezra Miller ýerine ýetirýär. «DC Studios»-yň 3-nji kinosy «Blue Beetle» bolar. Studiýanyň täze gahrymanlaryny özünde jemleýän kino awgust aýynda ekranlara çykar.
«Aquaman and the Lost Kingdom» atly fimi bilen ýyly jemlejek studiýanyň bu fimine Jeýms Wan režissýorlyk edýär. Dekabr aýynyň 25-ine ekranlara çykaryljak fimde ýene-de baş keşpleri Jeýson Momoa, Ember Hörd, Willem Dafo dagy ýerine ýetirýär.

TÄZE FILMLER

Kino sungatynyň eý görülýän režissýorlaryndan Kristofer Nolanyň täze fimi ýylyň garaşylýan esasy kinolarynyň biridir. Meşhur fiik J. Robert Oppenhaýmeriň durmuşy baradaky «Oppenheimer» fimi 21-nji iýulda köpçülige ýetiriler. 100 million dollarlyk býujeti bolan kinoda Sillian Mörfi Emili Blant, Mett Damon, Robert Dawni Junior, Florens Pýu, Rami Malek ýaly meşhur artistler dürli keşpleri janlandyrýar.
Ýylyň garaşylýan esasy fimleriniň ýene biri-de dünýä belli oýnawaç bolan Barbi gurjagy baradaky «Barbie» kinosydyr. Noý Baumbahyň ssenarisini ýazan fimini zenan režissýor Greta Gerwig ekranlaşdyrýar. Filmde baş keşbi Margo Robbi janlandyrsa, oňa Raýan Gosling, Will Ferrell, Keýt MakKinnon, Emma Makki dagy ýoldaşlyk edýär. 100 million dollarlyk býujeti bolan kino 21-nji iýulda ekranlarda peýda bolar.
Belli režissýor Neil Blomkampyň awtobiografi görnüşli täze kinosy «Gran Turismo» bolup, awgust aýynda kinoteatrlara ýaýradyljak fimde Arki Madekwe, Orlando Blum, Jimon Honsu ýaly artistler surata düşýär.
Režissýor Jeil Nordanyň nobatdaky kinosy «Marlowe» bolup, 3-nji fewraldan ekranlara çykjak fimde Liam Nison, Daýana Kruger, Jessika Lange ýaly belli artistler çykyş edýär.
Florens Pýu bilen Morgan Frimanyň bilelikde surata düşen «A Good Person» fimini hem sanawa goşmak bolar. Filme Zek Braff režissýorlyk edip, onda maşgala durmuşy barada söhbet açylýar.
Özboluşly fimleriň režissýory Wes Andersonyň nobatdaky eseri «Asteroid City» fiminde-de Golliwudyň 20-ä golaý meşhur artistleri dürli keşpleri janlandyrýar.

ÖŇKI FILMLERIŇ DOWAMY

Ulaglaryň ýokary derejedäki sesi hem-de tizligi bilen belli bolan «Forsaž» fimleriniň onunjysy «Fast X» ýene-de hereketli kinolary halaýanlaryň hem-de bu serianyň muşdaklarynyň iň sabyrsyzlyk bilen garaşýan fimidir. Win Dizel we Jeýson Stethama täze fimde Mişell Rodriges, Jeýson Momoa, Bri Larson, Taýris Gibson, Skott Istwud, Şarliz Teron, Natalie Emmanuel, Jon Sena ýaly ýyldyzlar ýene-de ýoldaşlyk edýärler. Jastin Liniň bu gezek ssenarisini ýazan fiminiň býujetiniň 300 million dollardan ýokarydygy bellenilýär. Luis Letermieriň režissýorlyk edýän kinosy 19-njy maýda kinoteatrlardaky ornuny alar.
Özboluşly başdangeçirmeleriň ussady Indiana Jons 15 ýyldan soň ekranlara dolanyp, Jeýms Mangoldyň režissýorlyk edýän «Indiana Jones and the Dial of Destiny» atly kinosynda ýene-de baş keşbi Harrison Ford janlandyrar. Film 30-njy iýunda ekranlara çykar.
Meşhur aktýor Tom Kruzuň howply sahnalaryny-da aglaba özüniň janlandyrýan fimi – «Ýerine ýetirip bolmajak missiýa» fimleriniň 7-njisi – «Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One» hem ýylyň garaşylýan ekran eserleriniň biridir. Öňki fimlerde bolşy ýaly, režissýor Kristof MakKuarriniň surata düşürýän kinosy 14-nji iýuldan başlap kinoteatrlara ýaýradylar.
Gowy robotlaryň ýaramaz robotlara garşy göreşi barada gürrüň berýän «Transformerler» kinolar toplumynyň 7-nji fimi «Transformers: Rise of the Beasts» režissýor Maýkl Beýiň ýolbaşçylygynda ýene-de ekranlarda peýda bolar. 9-njy iýunda ekranlara çykjak fimde Optimus Praýmyň täze dostlary bar.
Keanu Riwesiň nobatdaky, has takygy, 4-nji sapar Jon Wikiň keşbinde tomaşa etjek kinomyz «John Wick: Chapter 4» diýlip atlandyrylýar. Bu fimde ine-gana dynç almaga pursat tapyp bilmeýän Jon Wik ýene-de täze duşmanlaryň garşysyna aldym-berdimli göreş alyp barýar.
Ençeme baýrak gazanan 1-nji fimden soň 2-njisi hem ekranlaşdyrylýan «Dýuna» kinosynyň täze bölümi «Dune: Part Two» noýabr aýynyň başlaryna ekranlara çykar. Deni Willnýowyň režissýorlygyndaky kinoda meşhur artistler surata düşýär.
«Açlyk oýunlary» ady bilen 2012-2015-nji ýyllarda halk köpçüligine ýetirilen fimiň täze nusgasy – «The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes» 17-nji noýabrda kinoteatrlara ýaýradylar. Filme ýene-de Fransis Lawrens režissýorlyk edýär. Ozalky fimleriň dowamy bolan ýene bir kino hem «Sazlaýjy» fimi bolup, režissýor Antuan Fukua bilen ussat aktýor Denzel Waşington 3-nji gezek täze meseleleri çözmegiň usulyny tapýar. «The Equalizer atly bu fim sentýabr aýynyň ilkinji gününden görkezilip başlanar.
Öňki 3 fimi bilen muşdaklaryň uly söýgüsini gazanan «Ýumrujylar» fimleriniň 4-njisi – «The Expendables 4» hem sentýabrda kinoteatrlaryň maksatnamasynda bar bolup, Jeýson Stetham, 50 Cent, Toni Ja, Rendi Kutur, Dolf Lundgren hem-de Silwester Stallone dagy ýene-de jemlenerler.

ANIMASIÝALAR

Her ýylda bolşy ýaly, bu ýylky sanawda animasiýalar hem bolup, olaryň iň esasysy «Pixar»-yň «Elemental» atly ekran eseridir. 16-njy iýunda kinoteatrlara ýaýradyljak multfimde 4 esasy elementiň özara başdangeçirmesi barada söhbet açylýar. Multfim diýlende ilkinji bolup ýadyňa düşýän «Walt Disney» studiýasynyň «Wish» atly önümi-de ýylyň sabyrsyzlyk bilen garaşylýan animasiýalarynyň biridir. «Sony» bilen «Marvel»-iň bilelikdäki önümi bolan «Spider-Man: Across the Spider-Verse» animasiýasynyň hem edil 1-nji multfim ýaly bilermenlerdenem, muşdaklardanam ýokary baha almagyna garaşylýar. Multfim 2-nji iýundan başlap, tutuş dünýäde kinoteatrlarda görkeziler.
Meşhur oýun «Super Mario» hem ilkinji gezek ekranlarda peýda bolup, aprel aýynyň birinji hepdesinde ekranlara çykjak «The Super Mario Bros. Movie» animasiýasyna Aaron Horwat bilen Mihael Ýeleniç režissýorlyk edýär.
Ýokarda ady agzalanlardan başga-da, «65», «Scream VI», «Creed III», «Winnie-the-Pooh: Blood and Honey», «Magic Mike’s Last Dance», «Knock at the Cabin», «Infiity Pool», «The Little Mermaid», «Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant
Mayhem», «Challengers», «A Haunting in Venice», «Next Goal Wins», «Kraven the Hunter», «True Love», «Wonka», «The Color Purple» ýaly kinolar ekranlara çykar. Galyberse-de, «Netfix», «Amazon», «Disney+», «Apple+» ýaly streaming wideo platformalaryda özleriniň täze ýüzlerçe fimini öz müşderilerine ýetirerler.

ŞAH RUH HANYŇ 3 FILMI EKRANLARA ÇYKAR

Şeýle-de, Şah Ruh Han, Dipika Padukone, Jon Abraham dagynyň surata düşen «Pathaan», Salman Han bilen Katrina Kaifi baş keşplerde surata düşen «Tiger 3», Şah Ruh Hanyň baş keşpde çykyş edýän «Dunki», meşhur režissýor Ali Abbas Zafaryň surata düşürýän we Akşaý Kumaryň esasy keşbi janlandyrýan «Bade Miyan Chote Miyan», ýene-de Şah Ruh Hanyň baş keşpde surata düşýän «Jawan» ýaly kinolar ýylyň esasy hindi fimleri hasaplanýar. Žiýom Kane, Wensan Kassel, Marion Kotiýýar, Žil Leluş ýaly fransuz kino sungatynyň ägirtlerini özünde jemleýän meşhur Asteriks bilen Obeliksiň täze başdangeçirmeleri bolan «Asterix & Obelix: The Middle Kingdom» fimi, şol sanda, meşhur režissýor Luk Bessonyň hem «DogMan» atly kinosy şu ýylyň dowamynda ekranlara çykarylar.