“Jet Shark” at­ly kom­pa­ni­ýa su­wuň ýü­zün­de hem-de aşa­gyn­da ýü­züp bil­ýän ga­ýy­gy ta­nyş­dyr­dy. Yl­my-fan­tas­ti­ki ki­no­lar­da­ky ga­ýy­gy meň­zeş bo­lan suw ula­gy gys­ga wagt­ly­gy­na su­wuň aşa­gy­na çü­müp bil­ýär. Kom­pa­ni­ýa­nyň esas­lan­dy­ry­jy­sy Rob In­nes mun­dan ozal dür­li gör­nüş­li suw ulag­la­ry­nyň di­zaý­ny­ny taý­ýar­lap­dyr. Dört orun­lyk nus­ga­lyk ula­gyň önüm­çi­li­ge ni­ýet­le­nen gör­nü­şi al­ty orun­lyk bo­lar. Kom­pa­ni­ýa teh­ni­ki aý­ra­tyn­lyk­la­ra bag­ly­lyk­da, çü­müp bil­ýän ga­ýy­gyň ba­ha­sy­nyň 200-300 müň dol­lar ara­ly­gyn­da bol­jak­dy­gy­ny bel­le­ýär. Ga­ýy­gyň esa­sy müş­de­ri­le­ri­niň ara­syn­da ke­nar­ýa­ka sy­ýa­hat­çy­lyk mer­kez­le­ri­niň bol­ma­gy­na ga­ra­şyl­ýar. Tä­sin ga­ýy­gyň 2024-nji ýy­lyň ahy­ryn­da müş­de­ri­le­re ýe­ti­ri­lip baş­lan­jak­dy­gy mä­lim edil­di.