Hindi ýazyjysy Jadagadiş Pillai Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi. Ol taryhdaky iň uzyn saz tregini ýazdy. Bu ýerde gürrüň “Ramaçaritamanas” epiki poemasyna esaslanýan kompozisiýa (“Ramanyň amallary ummany”) barada barýar. Ol 15 müňden gowrak beýtden ybarat hindi edebiýatynyň ýadygärligidir. Netijede, 138 sagat 41 minut 20 sekunt uzynlykdaky trek emele geldi. Şol bir wagtyň özünde eseriň ýazgysy dört ýyldan gowrak wagta çekdi. Pillai hindileriň ruhy merkezi hasaplanýan Waranasi şäherinde dünýä indi. Bu kişi diňe bir 2016-njy ýylyň rekordyny täzelemegi däl, eýsem watanyna ünsi çekmegi arzuw edendigini hem boýun aldy.