Ýylyň deň ýarysyndan gowragy tamamlanyp, ilkinji 6 aýynda görkezilen filmlere seredenimizde, iň köp girdeji gazanan ekran eseri “Doganlar Super Mario filmi” (The Super Mario Bros. Movie) atly animasiýa boldy. “Nintendo”-nyň meşhur wideo oýny esasynda ekranlaşdyrylan multfilmiň býujeti 100 million dollar bolup, ol 1 milliard 34

3 million dollarlyk kassa ýygymyny toplady. Başgaça aýdylanda, bu ekran eseri ýylyň, häzirlikçe, girdejisini 1 milliard dollardan geçiren ýeke-täk kinosy boldy. Ol “Şa ýolbars” (The Lion King) hem-de “Doňaklyk 2” (Frozen II) multfilmlerinden soň, ähli döwürleriň iň girdejili 3-nji animasiýasy hökmünde hasaba alyndy. Ýeri gelende aýtsak, häzirki wagta çenli 11 animasiýanyň kinoteatrlardan toplany 1 milliard dollardan geçdi. “Doganlar Super Mario filmi” animasiýasynyň häzirki wagtda-da görkezilýän ýerleri bolup, ol girdejisini artdyrmagyny dowam edýär.

Ýylyň iň köp girdeji 2-nji ekran eseri “Galaktikanyň goragçylary – 3” (Guardians of the Galaxy Vol. 3) filmi bolup, kinoteatrlarda görkezilmegini dowam edýän kino 2 aýdan gowrak wagtda 842 million dollara golaý kassa ýygymyny jemledi. Bu ugurda 3-nji orny “Forsaž – 10” (Fast X) filmi eýeleýär. 340 million dollar çykdajy edilip, dünýäniň iň gymmat kinolarynyň hatarynda görkezilýän ekran eseriniň toplany 722 million dollara deňdir.

Özboluşlylygy bilen tapawutlanýan “Möý adam: möý älemine geçiş” (Spider-Man: Across the Spider-Verse) animasiýasy 643 million dollara golaý girdejisi bilen sanawda 4-nji orunda barýar. 5-nji basgançakda “Disney”-iň animasiýalary janly filme öwürmek maksatnamasynyň çäginde ekranlaşdyrylan “Kiçi suw perisi” (The Little Mermaid) kinosy bolup, ol ekran eseri ýarym milliard dollardan köp kassa ýygymyna eýelik edýär (542 million dollar). “Marvel”-iň, şol sanda Disney-iň başga bir ekran eseri “Garynja adam we ary: Kwantomaniýa” (Ant-Man and the Wasp: Quantumania) filminiň gazanjy ýarym milliard dollara golaýlap barýar we ol sanawda 6-njy ýeri eýeleýär. 7-nji ýerdäki filmiň ady “Jon Wik – 4” (John Wick: Chapter 4) filmi bolup, uruşly film häzire çenli 432 million dollardan gowrak girdeji toplamagy başardy. Gazanjyny 400 million dollardan (408 million dollar) geçiren ýene bir film “Transformerler: nägehanlaryň ýokary galmagy” (Transformers: Rise of the Beasts) 8-nji basgançakdan orun aldy.

Garaşylyşyndan juda pes netije görkezen “Fleş” (The Flash) filmi hem-de “Elementler” (Elemental) animasiýasy-da degişlilikde, 262 we 252 million dollarlyk girdejileri bilen ilkinji onulygy jemleýärler.

Ýokarda ady agzalan filmleriň ählisi-de “Hollywood”-yň, ýagny ABŞ-nyň önümleri bolup, tutuş dünýäni hasaba alanymyzda, ilkinji onluga Hytaý filmleriniň 3-si goşulýar. Meşhur režissýor Çžen Imounyň täze filmi “Durşuna gyzyl derýa” (Full River Red) atly kinosy 673 million dollar toplady. Film umumy sanawda 4-nji orny eýeleýär. “Elek-çelek Ýer – 2” (The Wandering Earth 2) atly ylmy-fantastik film hem 604,4 million dollarlyk girdeji gazandy. Geçen aýyň 22-sine kinoteatrlarda görkezilip başlanan “Ýyldyzlaryň içinde ýitmek” (Lost in the Stars) filmi-de 457 million dollara golaýlap barýan gazanjy bilen ilkinji onluga girmegi başardy. Bu ekran eseri Alekseý Korenewiň 1990-njy ýylda fransuz ýazyjysy Robert Tomasyň “Ýalňyz adam üçin duzak” (Piege Pour un Homme Seul) atly eserine salgylanyp, surata düşüren ekran eseri esasynda taýýarlandy.