“Toyo­ta Mo­tor” aw­tou­lag ön­dü­ri­ji­si üs­tü­miz­dä­ki ýy­lyň 12 aýyn­da il­kin­ji ge­zek 10 mil­li­on­dan gow­rak aw­tou­lag ön­dü­rer. Bu ba­ra­da Ýa­po­ni­ýa­nyň “Nik­kei” ga­ze­ti ha­bar­ly çeş­me­le­re sal­gy­la­nyp ha­bar ber­di. Ne­şi­riň mag­lu­mat­la­ry­na gö­rä, me­ýil­na­ma­da 10,2 mil­li­on aw­tou­lag diý­lip kes­git­le­nil­di. Olar­dan 3,4 mil­li­on aw­tou­lag Ýa­po­ni­ýa­nyň öz için­de, ýe­ne-de 6,8 mil­li­on aw­tou­lag da­şa­ry ýurt­lar­da­ky aw­tou­lag kär­ha­na­la­ryn­da ýer­le­rin­de ön­dü­ri­ler. Şeý­le­lik­de, bu gör­ke­zi­ji­ler, ge­çen ýyl bi­len de­ňeş­di­ri­len­de, de­giş­li­lik­de 30% we 10% ýo­kar­la­nar.
Eger-de me­ýil­na­ma üs­tün­lik­li ýe­ri­ne ýe­ti­ril­se, “Toyo­ta Mo­tor”-yň ýyl­lyk ön­dür­ýän aw­tou­lag sa­ny il­kin­ji ge­zek 10 mil­li­on­dan ge­çip bi­ler. Ýyl­da 9,05 mil­li­on ulag ön­dü­ri­lip goý­lan öň­ki re­kord 2019-njy ýy­la de­giş­li. 2025-nji ýy­la çen­li “Toyo­ta Mo­tor” önüm­çi­li­gi ýyl­da 11 mil­li­on aw­tou­la­ga ýe­tir­me­gi me­ýil­leş­dir­ýär.
“Toyo­ta” to­pa­ry­na gir­ýän kom­pa­ni­ýa­lar ta­ra­pyn­dan ön­dü­ril­ýän “Dai­hat­su” ar­zan mar­ka­sy we “Hi­no” aw­tou­lag­lar hem-de aw­to­bus­lar bren­di bi­len bir­lik­de ýyl­da 10 mil­li­on aw­tou­lag ön­dür­me­li di­ýen sep­git­den 2013-nji ýyl­da geç­di.
Kom­pa­ni­ýa pan­de­mi­ýa döw­rün­de pe­se ga­çan­dan soň, hä­zir­ki wagt­da göw­rü­mi­ni bar­ha art­dyr­ýar. Şeý­le­lik­de, 2020-nji ýyl­da ba­ry-ýo­gy 7,9 mil­li­on aw­tou­lag, 2021-nji ýyl­da bol­sa 9,02 mil­li­on aw­tou­lag ön­dü­ril­di.