Her bir bä­be­giň uku­sy dür­li-dür­li bol­sa-da, ösü­şi­ne gö­rä bel­li bir hep­de­ler­de uky ala­mat­la­ry üýt­gäp baş­la­ýar. Bä­bek­le­riň uky düz­gün­le­ri aý­dan-aýa, hep­de­den-hep­dä üýt­gäp bil­ýär. Bir ýa­şa ýet­me­dik bä­bek­ler ulu­lar bi­len de­ňeş­di­ri­len­de has ýe­ňil uk­la­ýar­lar. Uku­sy­nyň köp bö­le­gi­ni «asu­da uku­da» däl-de, «iş­jeň uku­da» ge­çir­ýär­ler. Iş­jeň uku­da bä­bek­ler asu­da dem alyp, er­kin ýag­daý­da ýat­ýar­lar. Ga­bak­la­ry­ny do­ly ýap­ma­ýan­dyk­la­ry üçin gö­zi bi­len «jyk­lap» ýat­ýar­lar. Şol se­bäp­li olar py­şyr­dy­ly se­se ýa-da ýu­waş he­re­ke­te aň­sat­lyk bi­len oýa­nyp bil­ýär­ler.
Bä­bek­ler 3 aýa çen­li nä­dip uk­la­ýar­lar?
Tä­ze dog­lan bä­bek­ler 3 aýa çen­li gi­jesi­ne we gün­dizi­ne ýy­gy-ýy­gy­dan
30-40 mi­nut ara­lyk­da uk­la­ýar­lar. Şeý­le­lik­de, olar gün­de 8-18 sa­gat uk­lap bil­ýär­ler. Em­ma ýy­gy-ýy­gy­dan iý­mit­len­me­li bo­la­ny üçin wag­tal-wag­tal oýa­nyp, tä­ze­den uk­la­ýar­lar. Bä­bek­ler il­ki­baş­da gi­je bi­len gün­di­ziň ta­pa­wu­dy­ny bil­me­ýär­ler. Al­tyn­jy hep­de­den soň gi­je bi­len gün­di­zi ta­pa­wut­lan­dy­ryp baş­la­ýar­lar. Şol se­bäp­li bä­be­ji­giň hos­sar­la­ry gi­je­si­ne uk­la­ma­gy, gün­di­zi­ne bol­sa ýag­ty­ly­ga öw­re­ni­şip, iş­jeň ýag­daý­da bol­ma­gy öw­ret­me­li bol­ýar­lar.
3-6 aý­lyk bä­bek­ler nä­hi­li uk­la­ýar­lar?
Üçün­ji aýy­ny dol­du­ran bä­bek­ler adat­ça gün­dizi­ne 3 ge­zek uk­la­ýar­lar. Her uky
2 sa­gat tö­we­re­gi bo­lup, bir gü­nüň do­wa­myn­da 14-15 sa­gat uk­la­ýar­lar. 3 aý­dan soň bä­bek­le­riň gi­je­ki uku­sy uzyn­la­şyp, has çuň­ňur uka gid­ýär­ler. Gi­je­le­ri­ne ýy­gy-ýy­gy­dan iý­mit­len­me­li bo­lan­soň, her 2-3 sa­gat­dan, kä­te 1-2 sa­gat­dan oýan­ýar­lar.
6-12 aý­lyk bä­bek­ler nä­çe wagt uk­la­ýar­lar?
6 aý­dan soň bä­bek­le­riň uky düz­gün­le­ri uly adam­la­ryň uk­laý­şy­na meň­zäp baş­la­ýar. Olar her gün 13 sa­gat tö­we­re­gi uk­la­ýar­lar. 6 aý­lyk bä­bek­le­riň gün­diz­ki uku­sy pe­se­lip baş­la­ýar. Gün­di­zi­ne, tak­my­nan, 2 ge­zek uk­la­ýar­lar hem-de 1-2 sa­gat­dan oýan­ýar­lar. Olar gün­di­zi­ni iş­jeň ýag­daý­da ge­çi­rip, esa­san, gi­je­si­ne ýat­ýar­lar. Iý­mit­len­mek üçin gi­je­le­ri­ne oýan­ma­gyň ýy­gy­ly­gy hem aza­lyp baş­la­ýar. Bu aý­lar­da bä­bek­ler ata-ene­le­ri­ne has üns­li bol­ýar­lar. Olar hüw­di diň­läp ýat­ma­gy, süý­ji söz­le­ri eşit­me­gi, özü­ne has köp üns be­ril­me­gi­ni go­wy gör­ýär­ler. 6-12 aý ara­ly­gyn­da­ky bä­bek­ler hos­sar­la­ry­nyň gu­ja­gyn­da uk­la­sa­lar, öz­le­ri­ni ra­hat duý­ýar­lar. 6 aý­lyk­dan soň bäbegiň uku­sy üçin gün ter­ti­bi­ni dö­ret­mek onuň sag­ly­gy üçin mö­hüm­dir. Gün­di­zi­ne aras­sa ho­wa­da aýlamak, gi­je­si­ne uky wag­ty­ny saz­la­mak bäbegiň ka­da­ly ösü­şi­ne we özü­ni rahat duý­ma­gy­na ýar­dam ed­ýär.
12 aýlyk bä­bek­ler nä­dip uk­la­ýar­lar?
12 aýlyk bä­bek­le­riň uku­sy do­ly ka­da­laş­ýar we çuň­laş­ýar. Olar gün­di­zi­ne bir ýa-da iki ge­zek uk­laýarlar. 12 aýlyk bä­bek­ler gi­je 1-2 ge­zek oýa­nyp, 12 sa­gat uk­lap bil­ýär­ler.