NA­SA-nyň 2021-nji ýyl­da Mar­sa gon­du­ry­lan “Per­severance” at­ly al­ty ti­gir­li ro­bo­tyn­da­ky MOXIE (Mars kis­lo­rod ýe­rin­de çeş­me ula­ny­ly­şy) at­ly en­ja­my ki­çi­jik gü­jü­giň dem al­ma­gy­na ýet­jek de­re­je­de kis­lo­rod ön­dü­ren­di­gi mä­lim edil­di. Ae­ro­kos­mos eda­ra­sy­nyň hü­när­men­le­ri iki ýy­lyň do­wa­myn­da al­nyp bar­lan tej­ri­bä­niň ne­ti­je­sin­de kis­lo­rod ön­dür­me­gi ba­şar­dy­lar.
Ast­ro­nom­lar MOXIE-niň hä­zir­ki wagt­da 122 gram kis­lo­rod ön­dü­ren­di­gi­ni, mu­nuň bir gü­jü­giň 10 sa­gat­lap dem al­jak ho­wa­sy­na ba­ra­bar­dy­gy mä­lim edil­di. En­jam ga­ra­şy­lan­dan has ýo­ka­ry ne­ti­je be­rip, 98 gö­te­rim aras­sa kis­lo­rod ön­dü­rip­dir. En­ja­my Mas­sa­çu­sets teh­no­lo­gi­ýa ins­ti­tu­ty­nyň hü­när­men­le­ri iş­läp taý­ýar­lap­dyr.