15-nji sent­ýabr­da Du­şen­be şä­he­rin­de Ara­ly ha­las et­me­giň hal­ka­ra gaz­na­sy­ny esas­lan­dy­ry­jy döw­let­le­riň Baş­tu­tan­la­ry­nyň sam­mi­ti ge­çi­ril­di. Sam­mi­tiň jem­le­ri bo­ýun­ça Ara­ly ha­las et­me­giň hal­ka­ra gaz­na­sy­na öňü­miz­dä­ki 3 ýy­lyň do­wa­myn­da baş­lyk­lyk et­mek Ga­za­gys­ta­na geç­di we ýur­duň Pre­zi­den­ti Ka­sym-Žo­mart To­ka­ýew bu gaz­na­sy­nyň pre­zi­den­ti we­zi­pe­si­ne saý­lan­dy. Bu ba­ra­da Ara­ly ha­las et­me­giň hal­ka­ra gaz­na­sy­nyň ýe­ri­ne ýe­ti­ri­ji ko­mi­te­ti­niň ýol­baş­çy­sy Sul­ton Ra­him­zo­da ha­bar ber­di.
– Sam­mi­te gat­na­şy­jy döw­let Baş­tu­tan­la­ry­nyň ka­bul eden çöz­gü­di­ne la­ýyk­lyk­da, Ga­za­gys­ta­nyň Pre­zi­den­ti Ara­ly ha­las et­me­giň hal­ka­ra gaz­na­sy­nyň pre­zi­den­ti we­zi­pe­si­ne 2024-nji ýy­lyň 1-nji ýan­wa­ryn­dan 3 ýyl­lyk möh­let bi­len saý­lan­dy. Şeý­le­lik­de, gaz­na baş­lyk­lyk et­mek 3 ýyl­ly­gy­na Ga­za­gys­ta­na geç­di – di­ýip, Ra­him­zo­da bel­läp geç­di.
Ara­ly ha­las et­me­giň hal­ka­ra gaz­na­sy 1993-nji ýyl­da Aral deň­zi­niň se­bi­ti­niň eko­lo­gi­ýa ýag­da­ýy­nyň er­bet­leş­me­gi­niň ne­ti­je­sin­de dö­re­dil­di. Ara­ly ha­las et­me­giň hal­ka­ra gaz­na­sy­nyň mag­lu­ma­ty­na gö­rä, deň­ziň gu­ra­ma­gy 50 mil­li­on ada­myň dur­mu­şy­na ýa­ra­maz tä­si­ri­ni ýe­tir­di.
Soň­ky bir­nä­çe ýyl­da Aral deň­zi­niň gu­ran ýer­le­rin­de 1,7 mil­li­on gek­tar meý­dan­da to­kaý zo­lak­la­ry dö­re­dil­di. Gel­jek 2 ýyl­da “ýa­şyl” zo­lak­la­ryň ge­ri­mi­ni ýe­ne-de 400 müň gek­tar art­dyr­mak me­ýil­leş­di­ril­ýär.
Aral deň­zi­niň se­bi­tin­dä­ki bio­dür­lü­li­gi sak­lap gal­mak üçin 3,5 mil­li­on gek­tar­da te­bi­gy se­ýil­gäh­ler we go­rag­ha­na­lar dö­re­dil­di. Aral deň­zi se­bi­tin­de go­ral­ýan te­bi­gy meý­dan­la­ryň umu­my meý­da­ny 4,6 mil­li­on gek­ta­ra ba­ra­bar bol­dy.