20-nji no­ýabr­da Türk­me­nis­ta­nyň da­şa­ry iş­ler mi­nist­ri­niň orun­ba­sa­ry W.Ha­ji­ýe­wiň ýol­baş­çy­ly­gyn­da­ky we­ki­li­ýet Pe­kin­de Yk­dy­sa­dy hyz­mat­daş­lyk tas­la­ma­la­ry­nyň howp­suz­ly­gy­ny üp­jün et­mek bo­ýun­ça türk­men-hy­taý iş to­pa­ry­nyň üçün­ji mej­li­si­ne gat­naş­dy.
Mej­li­siň çäk­le­rin­de iki­ta­rap­la­ýyn gat­na­şyk­la­ryň hä­zir­ki gün ter­ti­bi bo­ýun­ça pi­kir alyş­ma­lar ge­çi­ril­di, şun­da hem­me­ta­rap­la­ýyn stra­te­gik hyz­mat­daş­lyk hä­si­ýe­te eýe bo­lan türk­men-hy­taý gat­na­şyk­la­ry­nyň köp ugur­lar bo­ýun­ça ok­gun­ly we yzy­gi­der­li gör­nüş­de ös­ýän­di­gi bel­le­nil­di.
Ta­rap­lar Iş to­pa­ry­nyň öň­ki mej­li­si­niň çöz­güt­le­ri­niň ýe­ri­ne ýe­ti­ri­li­şi­ne aý­ra­tyn üns ber­di­ler, şeý­le hem bu ba­bat­da mun­dan beý­läk hem hyz­mat­daş­lyk et­me­giň ile­ri tu­tul­ýan ugur­la­ry­ny kes­git­le­di­ler.
Du­şu­şy­gyň do­wa­myn­da söh­bet­deş­ler şeý­le hem hal­ka­ra we se­bit gün ter­ti­bi­niň mö­hüm me­se­le­le­ri ba­ra­da pi­kir alyş­dy­lar.