Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy döw­rün­de ýur­du­my­zyň mil­li ösüş­le­ri bi­ziň her bi­ri­miz­de çäk­siz buý­sanç duý­gu­la­ry­ny dö­red­ýär. Hormatly Prezidentimiziň baş­tu­tan­ly­gyn­da ama­la aşy­ryl­ýan bu ösüş-öz­ge­riş­ler­de ça­ga­la­ry­my­zyň aý­dyň er­ti­ri­ni, ýag­ty gel­je­ge bo­lan ynam­ly ga­ra­ýyş­la­ry­ny aý­dyň gör­ýä­ris. Şeý­le bag­ty­ýar dö­wür­de hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz ta­ra­pyn­dan jem­gy­ýe­ti­mi­ziň sag­dyn ösü­şi­ni esas­lan­dyr­ýan ýaş nes­li ter­bi­ýe­le­mek­de ga­dym­dan gel­ýän däp-des­sur­la­ra, ýol-ýö­rel­ge­le­re esas­la­nyl­ýar. Çün­ki öz geç­mi­şi­ni ga­dy­my­ýet­den alyp gaýd­ýan türk­men halky­nyň mil­li däp-des­sur­la­ry, edep-ka­da­la­ry ne­sil ter­bi­ýe­si­ne gö­nük­di­ri­len­dir. Asyr­lar­bo­ýy hal­ky­my­zyň ça­ga ter­bi­ýe­le­mek­de kä­mil­le­şen asyl­ly däp­le­ri, edep-ka­da­la­ry türk­me­niň mil­li ru­hy dün­ýä­sin­den göz­baş al­ýar.
Ata-ba­ba­la­ry­myz ta­ra­pyn­dan ne­sil ter­bi­ýe­si­ne, edep-ek­ra­my­na uly üns be­ril­mek bi­len, ne­sil do­wa­ma­ty­nyň akyl­ly, sag­dyn, dog­ru­çyl, asyl­ly, ru­hu­be­lent, wa­tan­sö­ýü­ji, zäh­met­sö­ýer adam­lar bo­lup ýe­tiş­mek­le­ri üçin uly ala­da­lar edi­lip­dir. Se­bä­bi ne­sil ter­bi­ýe­si örän çyl­şy­rym­ly hem-de jo­gap­kär­li iş bo­lup, her bir ça­ga jem­gy­ýet­de özü­ni alyp bar­ma­gyň düz­gün­le­ri­ni, daş-tö­we­re­ge, adam­la­ra bo­lan ga­raý­şy­ny öz maş­ga­la­syn­da ene-ata­syn­dan, mek­dep­de mu­gal­ly­myn­dan, deň-duş­la­ryn­dan öw­ren­ýär. Ata-ba­ba­la­ry­my­zyň ne­sil ter­bi­ýe­sin­den ke­ma­la ge­len «edep» sö­zi köp ma­ny­ny, ýag­ny ter­bi­ýe, ter­tip, utanç-ha­ýa, sy­pa­ýy­lyk ýa­ly çuň ma­ny­la­ry özün­de jem­le­ýär. Şo­nuň üçin ça­ga ter­bi­ýe­sin­de edep­li­lik ba­ra­da­ky dü­şün­jä uly orun de­giş­li bo­lup, bu hem gö­nü­den-gö­ni ýa­şu­ly nes­liň gö­rel­de­si bi­len bag­ly­dyr. Se­bä­bi döw­le­tiň berk­li­gi jem­gy­ýe­te bag­ly, jem­gy­ýe­tiň sag­dyn­ly­gy bol­sa maş­ga­la bi­len da­hyl­ly­dyr. Maş­ga­la mil­le­tiň, jem­gy­ýe­tiň gal­kyn­ma­gyn­da uly orun tut­ýan bol­sa, maş­ga­la­nyň gal­kyn­ma­gyn­da per­zen­de düş­ýän paý hem ýo­ka­ry­dyr.
Ga­raş­syz döw­le­ti­miz­de hal­ky­myz ha­kyn­da edil­ýän ala­da­lar ösüp gel­ýän ýaş ne­sil ba­bat­da dur­mu­şa ge­çi­ril­ýän asyl­ly iş­ler­den göz­baş al­ýar. Şeý­le hem bu asyl­ly we­zi­pe­ler­de ata-ba­ba­la­ry­myz­dan gel­ýän mil­li däp-des­sur­la­ry­my­za, türk­me­niň döw­let­li­lik ýö­rel­ge­si­ne, per­zent ter­bi­ýe­läp ýe­tiş­dir­mek ba­bat­da ga­za­ny­lan kö­pa­syr­lyk tej­ri­be­le­re da­ýa­nyl­ýar.
Mä­lim bol­şy ýa­ly, ça­ga­la­ryň hu­kuk­la­ry we go­rag­ly­ly­gy Türk­me­nis­ta­nyň Kons­ti­tu­siýa­sy­na, «Ça­ga­nyň hu­kuk­la­ry­nyň döw­let ke­pil­lik­le­ri ha­kyn­da» Türk­me­nis­ta­nyň Ka­nu­ny­na we beý­le­ki ka­da­laş­dy­ry­jy hu­kuk na­ma­la­ry­na la­ýyk­lyk­da ka­nun­çy­lyk taý­dan üp­jün edil­ýär. Şeý­le­lik­de, ça­ga­nyň iň go­wy bäh­bit­le­ri­niň üp­jün edil­me­gi ba­bat­da döw­let sy­ýa­sa­ty üs­tün­lik­li ama­la aşy­ryl­ýar. Ça­ga­nyň bäh­bit­le­ri ba­bat­da­ky döw­let sy­ýa­sa­ty bol­sa ola­ryň ýa­şa­ma­gy­nyň, sag­ly­gy­nyň, saz­la­şyk­ly ösü­şi­niň, ene­li­giň we ata­ly­gyň, at-ab­ra­ýy­nyň, jem­gy­ýe­tiň öňün­dä­ki deň­li­gi­niň go­ral­ma­gy­na, bi­lim al­ma­gy, dynç al­ma­gy, baş­lan­gyç­la­ry­nyň hö­wes­len­di­ril­me­gi, ýa­şa­ýyş de­re­je­si­niň go­wu­lan­dy­ryl­ma­gy ha­kyn­da ala­da edil­me­gi­ne, dur­mu­şa uý­gun­laş­ma­gy­na, ça­ga­la­ryň ara­syn­da hu­kuk bo­zul­ma­la­ry­nyň azal­ma­gy­na, bu ugur­da iş alyp bar­ýan hü­när­men­le­riň taý­ýar­lan­ma­gy­na gö­nük­di­ri­len­dir. Şeý­le-de, bu ugur­da­ky döw­let sy­ýa­sa­tyn­da döw­let eda­ra­la­ry­nyň we jem­gy­ýet­çi­lik bir­le­şik­le­ri­niň hyz­mat­daş­ly­gy­nyň gi­ňel­dil­me­gi­ne, ça­ga­nyň hu­kuk­la­ry­nyň, azat­lyk­la­ry­nyň we ka­nu­ny bäh­bit­le­ri­niň go­ral­ma­gy çyg­ryn­da hal­ka­ra borç­na­ma­la­ry­nyň ýe­ri­ne ýe­ti­ril­me­gi üçin hal­ka­ra gu­ra­ma­la­ry bi­len hyz­mat­daş­ly­gyň ös­dü­ril­me­gi­ne äh­mi­ýet be­ril­ýär. Bi­ta­rap döw­le­ti­miz­de ça­ga­la­ryň hu­kuk­la­ry­ny we azat­lyk­la­ry­ny go­ra­mak bo­ýun­ça uly iş­ler dur­mu­şa ge­çi­ril­ýär. Sag­dyn ne­sil­le­riň ke­ma­la gel­me­gi ug­run­da ene­li­gi we ça­ga­ly­gy luk­man­çy­lyk taý­dan go­ra­mak, ola­ryň aň we fi­zi­ki ösü­şi­ni üp­jün et­mek üçin ze­rur bo­lan se­riş­de­le­ri goý­ber­mek döw­let sy­ýa­sa­ty­nyň mö­hüm ugur­la­ry­nyň bi­ri­dir.
Ýur­du­myz­da Gurbanguly Berdimuhamedow adyn­da­ky Ho­wan­dar­ly­ga mä­täç ça­ga­la­ra he­ma­ýat ber­mek bo­ýun­ça ha­ýyr-sa­ha­wat gaz­na­sy­nyň dö­re­dil­me­gi, de­giş­li hal­ka­ra gu­ra­ma­la­ry bi­len bäh­bit­li hyz­mat­daş­ly­gyň ös­dü­ril­me­gi bu ba­bat­da­ky döw­let sy­ýa­sa­ty­nyň ne­ti­je­li­di­gi­niň aý­dyň gör­ke­zi­ji­si­dir. Di­ýa­ry­my­zyň äh­li ýer­le­rin­de «Ene mäh­ri» mer­kez­le­ri­niň, Ça­ga­lar sa­gal­dyş-dynç alyş mer­kez­le­ri­niň, se­ýil­gäh top­lum­la­ry­nyň, mek­de­be çen­li ça­ga­lar we bi­lim-ter­bi­ýe­çi­lik eda­ra­la­ry­nyň gu­rul­ma­gy, olar­da in­no­wa­si­ýa­nyň we san­ly ul­ga­myň or­naş­dy­ryl­ma­gy ça­ga­lar ha­kyn­da­ky edil­ýän ala­da­la­ryň anyk my­sal­la­ry­dyr. Şu­nuň ne­ti­je­sin­de ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň ça­ga­la­ry öz pi­kir-ga­raý­şy­ny, is­leg-ar­zuw­la­ry­ny er­kin be­ýan et­mek, sag­ly­gy go­ra­ýyş, ulag-ara­gat­na­şyk ul­ga­my­nyň hä­zir­ki za­man hyz­mat­la­ryn­dan peý­da­lan­mak, tö­leg­siz esas­da umu­my or­ta bi­li­mi al­mak, me­de­ni gym­mat­lyk­lar bi­len ta­nyş­mak, zäh­met çek­mek, mi­ras, eýe­çi­lik we döw­let kö­mek pu­lu­ny al­mak ýa­ly kons­ti­tu­si­on hu­kuk­la­ryn­dan peý­da­lan­ýar­lar.
Pe­der­le­ri­miz­den bi­ze wa­tan­sö­ýü­ji­lik, mad­dy, me­de­ni gym­mat­lyk­lar, ru­hy-ah­lak aras­sa­ly­gy, ha­lal­lyk, gö­zel­lik äle­mi­ne ga­ra­ýyş­lar, da­na pä­him-paý­has­lar asyr­lar aşyp ge­lip ýe­tip­dir. Hut şo­nuň üçin hem ne­sil­ler­de ata-ba­ba­la­ry­my­zyň wes­ýet­le­ri­ne we­pa­ly bol­mak, Wa­tan, halk bäh­bit­le­ri üçin gö­reş­mek, ha­lal zäh­met çe­kip ýa­şa­mak, iş­le­mek, döw­re­bap adam­lar bo­lup ýe­tiş­mek ha­kyn­da­ky duý­gy-dü­şün­je­le­ri ke­ma­la ge­tir­mek ter­bi­ýe­çi­lik işi­niň mil­li esas­la­ry­nyň bi­ri hök­mün­de do­wam et­di­ril­ýär. Çün­ki hal­ky­myz özü­niň kö­pa­syr­lyk dur­muş tej­ri­be­sin­de ter­bi­ýe me­se­le­si­ni he­mi­şe üns mer­ke­zin­de sak­la­ýar. Ata-ba­ba­la­ry­myz ter­bi­ýe­çi­lik işi­ne iň­ňän jo­gap­kär­li çe­me­le­şip, ony ýaş­la­ryň kal­by­na or­naş­dyr­ma­gyň öz­bo­luş­ly ýol­la­ry­ny ýö­rel­ge edi­nip­dir­ler.

Oraz­bi­bi MU­HAM­MET­DUR­DY­ÝE­WA,
Sa­kar­çä­ge et­ra­byn­da­ky «Bag­ty­ýar ne­sil» at­ly 4-nji ça­ga­lar bak­ja-ba­gy­nyň ter­bi­ýe­çi-usu­ly­ýet­çi­si, Kärdeşler arkalaşyklarynyň iş­jeň ag­za­sy.